Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 11 | 3 | 1-11

Article title

Citová vazba a její hierarchie, sociální opora a somatizační tendence dříve nasazených kombatantů

Content

Title variants

EN
Attachment, attachment hierarchy, postdeployment social support and somatization among Czech combatants

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V poslední době je zvýšen zájem o zkoumání citové vazby a její hierarchie u různých populačních skupin dospělých osob a souvisejících biopsychosociálních aspektech. Cílem této studie je zjistit, jak citová vazba, sociální opora po návratu a dále stresující události na misi predikují výskyt somatizačních tendencí u českých kombatantů. Dalším cílem studie je zjistit, zda se mezi vazbovými osobami kombatantů vyskytují kolegové ze zahraničních misí. Výzkum byl realizován na souboru 71 českých kombatantů, kteří se zúčastnili alespoň jedné zahraniční vojenské mise. Pro sběr dat byly využity metody Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS), Post-Deployment Support a The Combat Experience Scale z Deployment Risk and Resilience Inventory, zkrácená verze SCL-90 a metoda WHOTO. Výsledky ukazují, že vazbová úzkostnost a sociální opora po návratu jsou statisticky významnými prediktory somatizačních tendencí. Druhým zjištěním tohoto výzkumu je, že mezi vazbovými osobami kombatantů se dle předpokladu objevují kolegové z mise. Zjištění této studie mohou sloužit jako zdroj při tvorbě intervenčních programů pro tuto populaci.
EN
In the past few years there has been an increase in research interest of attachment and its hierarchy with related biopsychosocial phenomena through different population groups of adults. The first aim of this study is first to probe how the attachment, the post-deployment support and the combat experience influence somatization tendencies of the Czech combatants. The second aim of this study is to probe whether colleagues from deployment can be found among attachment figures of soldiers. The research was realized via questionnaire survey among 71 Czech combatants, who were at least once deployed. The applied methods were Experience in Close Relationship-Relationship Structures (ECR-RS), Post-Deployment Support and The Combat Experience Scale from Deployment Risk and Resilience Inventory, a short form of SCL-90 and WHOTO. The results show that the attachment anxiety and the post-deployment support significantly predict the somatization tendencies. The second result of this study shows that colleagues from deployment appear among combatant´s attachment figures. The results could serve as the source for developing an intervention programme.

Year

Volume

11

Issue

3

Pages

1-11

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---
  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4d19190d-cc0b-43b7-a900-bb48a975ace5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.