Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2022 | 161 | 8 | 729-752

Article title

Právní úprava interrupcí v Polsku a (ne)možnost jejího obcházení cestou potratové turistiky

Authors

Content

Title variants

EN
Legal regulation of abortions in Poland and (im)possibility of its circumvention through abortion tourism

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tento článek se zabývá vývojem právní úpravy umělého ukončení těhotenství v Polsku, která je dlouhodobě považována za jednu z nejpřísnějších v Evropě. V této souvislosti věnuji zvýšenou pozornost nedávnému rozhodnutí tamního Ústavního tribunálu, který omezil výjimky z legálního provedení interrupce, když zrušil ustanovení zakotvující důvod spočívající ve vývojových vadách či nevyléčitelné nemoci plodu. Zaobírám se především argumentací tribunálu, která se do značné míry opírá o vágnost napadeného ustanovení a řeší lidskoprávní otázky ohledně ochrany důstojnosti a života nenarozeného dítěte. Jednotlivé poznatky konfrontuji s mezinárodními smlouvami a judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, který se k situaci v Polsku opakovaně vyjadřoval. Kromě toho poukazuji nejen na právní a společenské důsledky zpřísňování polské interrupční legislativy, ale také na její dopady na rozvoj potratové turistiky, jejíž přípustnost lze ve vazbě na české právní předpisy interpretovat různým způsobem.
EN
This article deals with the development of legislation on abortion in Poland which has for long been time considered one of the strictest in Europe. In this context, I focus on the recent decision of the Constitutional Tribunal which has restricted legal exceptions for providing abortions, such as developmental defects or incurable fetal diseases. I focus on the reasoning of the tribunal which relied on vagueness of the challenged provision. Despite that, I also take into account the related human rights issues such as protection of dignity and life of an unborn child. These findings are confronted with international treaties and the case law of the European Court of Human Rights which has repeatedly commented on the situation in Poland. In addition, I present not only the legal and social consequences of the further tightening of Polish abortion legislation but also their effects on the development of abortion tourism which could be, according to Czech laws, interpreted in different ways.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.4ec6c3d2-6b41-4826-85eb-cd05db371763
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.