PL EN


2016 | 64 | 1 | 3-22
Article title

Lyrický potenciál předmětného světa : Významy věcí, prostorů, dějů…

Content
Title variants
EN
The lyrical potential of the object world : Meanings of things, spaces and actions...
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Studie volně inspirovaná výsledky tematologických a kognitivnělingvistických bádání sleduje, jak se v lyrických básnických textech aktualizuje potenciál vztahů mezi člověkem a vnějším, předmětným světem. Předmětné motivy nabývají v lyrice náladového, hodnotového zabarvení, které vyrůstá z praktické zkušenosti s věcmi a které poté v podobě sekundárních symbolických významů ulpívá na jejich pojmenováních. To se ale týká nejen jednotlivých předmětů, nýbrž také celkové a hlubinné, v jazyce implikované strukturace časoprostoru. Objevuje se například opozice horizontálního a vertikálního směřování, opozice světla a tmy apod. Navíc se každý z členů těchto opozic zpravidla ještě vyznačuje vnitřní hodnotovou ambivalencí: například „jasná noc“ a „temná noc“ mají odlišné symbolické vyznění, „výška“ a „dálka“ jsou symbolem touhy, ale také symbolem možných nebezpečí, atd. Na tomto základě pak vznikají ustálené, vždy však básnicky nově aktualizované obrazné paralely mezi předmětným světem a lidskou existencí, jaké představuje např. topos „cesty“ nebo cyklus denních a ročních období.
EN
This study, which is freely inspired by the results of thematological and cognitive linguistic research, observes the way the potential for relations between man and the external world of objects is realized in lyric poetry. Object motifs acquire a dimension of mood or value, which grows from practical experience with things and which then adheres to their designations in the form of secondary symbolic meanings. However, this does not just apply to individual objects, but to the entire in-depth time-space structure implied in language. For example, an opposition appears between horizontal and vertical, light and darkness and the like. Moreover, each of the members of these oppositions as a rule also indicates an internal value-ambivalence: e.g. “bright night” and “dark night” have different symbolism, “height” and “distance” are symbols of desire, but also of possible dangers and so forth. On this basis there arise stable but always poetically re-accentuated image parallels between the object world and human existence, as represented e.g. by the topos of the “journey” or the seasonal and diurnal cycle.
Year
Volume
64
Issue
1
Pages
3-22
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.4fd88cb8-23ec-451f-b0d2-35e688e59663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.