Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 67 | 5 | 451-463

Article title

Rodiště Jana Brokoffa a jeho možný vliv na pozdější mistrovo působení

Content

Title variants

SK
Rodisko Jána Brokoffa a možnosti jeho vplyvu na neskoršie pôsobenie majstra
EN
The birthplace of Jan Brokoff and its sculptural milieu

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Jan Brokoff je svými kořeny svázán se Spišskou Sobotou (St. Georgenberg), městem ležícím na severu tehdejšího Uherského království, na severu dnešního Slovenska. V roce 1652, tedy v čase narození příštího zakladatele známé, v Čechách působící sochařské rodiny, bylo toto město součástí Spišského starostenství. Jako část tzv. polské zálohy těžilo z těsné vazby na uherské a rovněž i na polské prostředí. Jan Brokoff v tomto regionu setrval až do roku 1675, z něhož pochází známý dokument potvr- zující jeho původ, o který požádal, neboť jej potřeboval ke vstupu do učení. Život příštího známého středoev- ropského sochaře byl tedy dvacet tři let spjat s rodným městem a jeho okolím. Lze — s ohledem na dobové zvyklosti — předpokládat, že v tom věku měl už za sebou alespoň základní školení. Příspěvek je věnován otázce, o jaké školení mohlo jít a zda vůbec mu jej mohlo rodné prostředí pro sochařskou profesi nabídnout. V protikladu vůči přetrvávajícím názorům ze starší české literatury, že podnětnost Brokoffova rodiště byla v tomto směru mizivá, příspěvek přináší aktuální uměnovědnou charakteristiku tohoto místa. Na jejím základu dokazuje, že poskytovalo dostatečné zázemí nejen pro základy sochařského, zejména řezbářského školení, ale současně i užitečnou možnost seznámit se s efektivním řízením umělecké dílny. Text kromě jiného poukazuje na skutečnost, že ani ne tři roky po narození Jana Brokoffa se v Spišské Sobotě oženil a natrvalo usadil sochař Pavel Gross starší, pravdě- podobně spřízněný se známou vratislavskou sochařskou rodinou. Úspěšná dílna, kterou zde několik dekád vedl, udávala tón raně barokní tvorbě na Spiši i v jejím okolí a díky jeho synovi přetrvala po dvě generace. Jak vypadala dobová produkce spišskosobotské Grossovy dílny a do jaké míry mohla ovlivnit Jana Brokoffa? Jaké sochařské i celkově kulturní zázemí nabízela ve druhé polovině 17. století multikonfesionální a územní správou rozdělená Spiš? A proč se jí Brokoff rozhodl opustit? Příspěvek se snaží odpovědět na tyto a další otázky spjaté s úvodní fází života Jana Brokoffa v uherském prostředí.
EN
The roots of Jan Brokoff lie in the town of Spišska Sobota (St Georgenberg) located in the northern region of the Kingdom of Hungary, today in Slovakia. When the future founder of the renowned family of sculptors was born in 1652, Spišska Sobota was part of the county of Spiš. As one of the towns pawned to Poland by the Kingdom of Hungary, it profited from its close ties to both the Polish and Hungarian environments. Jan Brokoff remained in the until 1675 as is attested by a known confirmation of his origins for the purposes of an apprenticeship. The first twenty-three years of the life of the sculptor were therefore connected with his birthplace. Given the customs of the period, it must be assumed that he had by this age gained a rudimentary education at the very least. This article addresses the question of what kind of education this could have been and whether the environment of Brokoff’s birthplace was of benefit to his sculptural profession. In contrast to the persisting assessments given in earlier Czech studies of the meagre stimulus which Brokoff’s birthplace offered, this study demonstrates that Spišska Sobota provided not only a sufficient background in which to acquire the basics of sculpture, but also the practical opportunity to become familiarized with the effective running of an art workshop. The article also draws attention to the fact that short after Brokoff’s birth, the sculptor Pavol Gross the Elder had settled permanently in Spišska Sobota. The successful workshop which he ran in the town for several decades set the tone for the expression of the early Baroque in the Spiš region and its surroundings. What was the output of Gross’s workshop in this period and to what extent could it have influenced Brokoff? What kind of sculptural and overall cultural milieu existed in the Spiš region in the second half of the 17th century? And what led Brokoff to decide to leave his birthplace? This article will attempt to answer these and other questions connected with this opening phase of Jan Brokoff’s life within the Hungarian environment.

Keywords

EN

Journal

Year

Volume

67

Issue

5

Pages

451-463

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.505eab5c-e099-42b4-a0d5-80cb142e88f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.