Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 12 | 2 | 16-26

Article title

Štruktúra profesijných záujmov slovenských žiakov základných škôl na báze modelov RIASEC

Content

Title variants

EN
Structure of vocational interests in slovak elementary school pupils based on riasec models

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Cieľom štúdie bolo overiť platnosť troch štruktúrnych modelov profesijných záujmov konceptu RIASEC u slovenských žiakov základných škôl. Overované boli Hollandov kruhový model, Gatiho hierarchický model a Roundsov a Traceyho modifikovaný hierarchický model. Predpoklady, ktoré z týchto modelov vyplývajú, boli testované pomocou Hubertovho a Arabieho randomizačného testu hypotetických poradí a multidimenzionálneho škálovania. Výskumu sa zúčastnilo 400 žiakov 8. – 9. ročníka základných škôl (M = 14 rokov; SD = 1), ktorým bol administrovaný Dotazník štruktúry všeobecných záujmov (DŠVZ). Štruktúru záujmov slovenských žiakov najlepšie vysvetlil kruhový model Hollanda. Diskutované sú i implikácie pre použitie dotazníka DŠVZ v praxi.
EN
The goal of the study was to verify the validity of three RIASEC models of the structure of vocational interests in Slovak elementary school pupils. Verified models were the Holland's circular model, the Gati's hierarchical model, and the Rounds and Tracey's modified hierarchical model. The assumptions from these models were tested using the Hubert and Arabie's randomization test of hypothetical orders and multidimensional scaling. The sample consisted of 400 pupils from 8th to 9th grade attending primary school (M = 14 years, SD = 1), who were administered a questionnaire Dotazník štruktúry všeobecných záujmov (DŠV). The structure of vocational interests of Slovak pupils was best explained by the Holland's circular model. Implications for using the questionnaire DŠVZ in practice are also discussed.

Year

Volume

12

Issue

2

Pages

16-26

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.50d585d4-05b4-4d74-a321-1237391fd136
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.