Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 21 | 9-26

Article title

Zaufanie i dialog w życiu publicznym

Content

Title variants

EN
Confidence and dialogue in social life

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zaufanie to fundament społeczeństwa. Ale zaufanie społeczne to także ważny element konstruktywnego dialogu społecznego. Jako istotny jest więc poziom społecznego zaufania deklarowanego przez Polaków. Im większe zaufanie, tym większa skłonność do podjęcia społecznej rozmowy. Polacy najwyższy poziom zaufania deklarują w stosunku do najbliższej rodziny i przyjaciół. Preferują więc sferę życia prywatnego. Tym samym unikają, a wręcz izolują się od życia publicznego. Stąd niski poziom deklarowanego przez Polaków zaufania do instytucji politycznych i polityków. W życiu publicznym najwyższym zaufaniem obdarzają Polacy instytucje i organizacje charytatywne, a przede wszystkim Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z poziomem społecznego zaufania kojarzy się idea społecznego dialogu, który można analizować w oparciu o koncepcje socjologii dramaturgicznej. Można więc przyjąć, że w dialogu najważniejsi są aktorzy, ale także scena, kulisy i wszelkie rekwizyty. Ważne są także jasne drogi przekazu i komunikacji. Niestety, dialog społeczny natrafia na wszelkie przeszkody, w tym brak zaufania aktorów dialogu, niskie kompetencje cywilizacyjne i kulturowe oraz poziom wykształcenia i tolerancję wobec inności.
EN
Confidence is the foundation of society. But social confidence is a very important element of a good social dialogue too. The level of social confidence declared by the Poles seems to be of relevance. Thus, the greater confidence is, the greater inclination towards entering into a social dialogue. The Poles declare to have the highest confidence in family and friends. They prefer private life and tend to isolate from the public one. Hence they declare low confidence in political institutions and politicians. In the public life, the Poles have the greatest confidence in charities and such public benefit organizations as, in particular, the Great Orchestra of Christmas Charity. The idea of social dialogue, often associated with the level of social confidence, can be analyzed with reference to the concept of dramaturgical sociology. We can assume that the most significant in any dialogue are the actors and also the stage, backstage and props. The channel of communication is of great importance as well. Unfortunately, social dialogue often comes across such obstacles as, for example, lack of confidence between the actors of the dialogue, low civilization and cultural competence as well as educational competence and the level of tolerance towards anything different.

Contributors

author
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Śląski

References

 • Blau P.M. 2006, Wymiana społeczna, tłum. D. Niklas, w: Współczesne teorie socjologiczne, t. 1, red. A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Blumer H. 2007, Interakcjonizm symboliczny, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Czekaj K. 1998, Od wartości i norm społecznych do kontrkultury, w: Labirynty współczesnego społeczeństwa, red. K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Domański H., Rychard A., Śpiewak P. 2005, Polska jedna czy wiele?, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 • Fukuyama F. 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.
 • Goffman E. 2000, Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • Homans G.C. 1974, Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt Brace Javanovich, New York.
 • Krzysztofek K., Szczepański M.S. 2005, Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Putnam R. 2005, Społeczny kapitał a sukces instytucji, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Putnam R. 2008, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Raczyńska A. 2010, Historyczne uwarunkowania kultury kanadyjskiej, w: Państwo–Naród–Tożsamość w dyskursach kulturowych Kanady, red. M. Buchholz, E. Sojka, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Rex J. 1999, The Concept of a Multicultural Society, w: The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration, eds. M. Guibernau, J. Rex, Polity Press, Cambridge.
 • Śliz A. 2004, W kręgu społeczeństwa obywatelskiego, w: Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, red. M.S. Szczepański, A. Śliz, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski, Tychy– Opole.
 • Śliz A., Szczepański S.M. 2008, Kraina szczęśliwości czy miejsce przeklęte? Dwie dekady polskiej transformacji w oglądzie socjologicznym, w: Czy koniec socjalizmu? Polska transformacja w teoriach socjologicznych, red. A. Śliz, M.S. Szczepański, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Śpiewak P. 2005, Między indywidualizmem a niezależnością, w: H. Domański, A. Rychard, P. Śpiewak, Polska jedna czy wiele?, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 • Sztompka P. 2005, Zaufanie, nieufność i dwa paradoksy demokracji, w: Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Sztompka P. 2007, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10761

YADDA identifier

bwmeta1.element.5173ca2f-ed1c-38ab-99f1-975e1dee71a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.