Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 78 | 4 | 447-459

Article title

ACCESSIBILITY OF POLISH UNIVERSITY LIBRARY WEBSITES FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS RESEARCH RESULTS (Dostepnosc stron WWW polskich bibliotek uniwersyteckich dla osob z niepelnosprawnoscia wzroku - wyniki badan)

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The authors discuss barriers and obstacles encountered by visually impaired persons while accessing websites and standards for designing and building such websites so that they can be used by the visually impaired. The discussion is followed by the presentation of the results of research on the accessibility of Polish university library websites for blind and visually impaired users. Selected websites were tested with two methods: automated procedures and qualitative-heuristic approach. The analysis of research results proves that Polish university library websites are below international standards as regards their accessibility for visually impaired persons.

Year

Volume

78

Issue

4

Pages

447-459

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Malgorzata Fedorowicz-Kruszewska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, ul. Gagarina 13 A, 87-100 Torun, Poland

References

 • Brophy, Peter; Craven, Jenny (2007). Web accessibility. "Library Trends", vol. 55, no. 4,
 pp. 950-972.
 • Comeaux, David; Schmetzke, Axel (2007). Web accessibility trends in university libraries
and library schools. "Library Hi Tech", vol. 25, no. 4, pp. 457-477.
 • Craven, Jenny; Brophy, Peter (2003). Non-Visual Access to the Digital Library (NoVA):
 the use of the digital library interfaces by blind and visually impaired people [on
line]. Centre for Research in Library and Information Management (CERLIM), The
Manchester Metropolitan University; [dostęp: 10.05.2010]. Dostępny w World Wide
 Web: <http://www.cerlim.ac.uk/projects/nova/nova_final_report.pdf>.
 • GUS (2005). Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r. [online]. Główny Urząd Statystyczny; 
[dostęp: 28.04.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.stat.gov.pl/gus/5840_
657 PLK HTML.htm?action=show archive>.
 • GUS (2009). Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r. [online]. Główny Urząd Statystyczny;
[dostęp: 29.04.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.stat,gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/PUB L_E_szkoly_wyzsze_2008. pdf>.
 • Jakubowski, Stanisław (2006). Biblioteki internetowe szansą dla niewidomych i słabowidzą
cych czytelników. W: III Konferencja: Internet w bibliotekach. Zasoby elektroniczne:
 podaż i popyt. Wrocław, 12-14 grudnia 2005 r. [online]. EBIB Materiały konferencyjne
 [dostęp: 20.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/publikacje/
matkonC'iwbS/artykul.phpPd>.
 • Jakubowski, Stanisław (2008). Perspektywy aktywnego uczestnictwa osób z niepełno
sprawnością wzroku w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. W: Niewidomi
 w świecie książek i bibliotek. Wybrane zagadnienia. Red. M. Czerwińska; T. Dederko.
Warszawa: Polski Związek Niewidomych; Biblioteka Centralna, s. 73-83.
 • MNiSW (2009). Publiczne uczelnie akademickie [online]. Ministerstwo Nauki i Szkol
nictwa Wyższego [dostęp: 20.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.
nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-
-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-
szkolnictwa-wyzszego/publiczne-uczelnie-akademickie/ >.
 • Nielsen, Jakob (2003). Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych, Gliwice:
 Wydaw. Helion.
 • Patoczka, Marcin (2008). Dostępne WWW [online]. "Tyfloświat", nr 1 [dostęp: 05.05.2010].
 Dostępny w World Wide Web: <http://firr.org.pi/uploads/file/nasze_publikacje/Tyflo-
swiat-012008.pdf>.
 • Providenti, Michael; Zai III, Robert (2007). Web accessibility at academic libraries: stan¬
dards, legislation and enforcement. "Library Hi Tech", vol. 25, no. 4, pp. 494-508.
 • Section508.gov (2008). Section 508: 508 Law [online]; [dostęp: 20.05.2010]. Dostępny
 w World Wide Web: <http://www.section508.gov/index.cfm?FuseAction=Content&
ID=3>.
 • Ślusarczyk, Czeslaw (2005). Dostępność stron internetowych dla osób niepełnosprawnych
 - problemy i trudności techniczne [online]. "e-Mentor", nr 2 [dostęp: 20.04.2010].
 Dostępny w World Wide Web: <http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.phpPnume-
r=986id= 134>.
 • Ślusarczyk, Czesław (2007). Dostęp do informacji publicznej w Internecie - problemy osób
niewidomych i niedowidzących. W: Problemy społeczeństwa informacyjnego. T. 2.
 Red. A. Szewczyk. Szczecin; Printshop, s. 736-740.
 • Thatcher, Jim W. (2007). Comparison WCAG and Section 508 Web [online]; [dostęp:16.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.jimthatcher.com/sidebyside.
htm>.
 • W3C (2001). Polish translation of the WAI Quick Tips [online]. World Wide Web
Consortium; [dostęp: 10.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.w3.org/
WAI/References/QuickTips/qt.pl.htm>.
 • W3C (2005). How People with Disabilities Use the Web [online]. World Wide Web
Consortium; [dostęp: 01.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.w3.org/
WAI/EO/Drafts/PWD-Use-Web/#visual >.
 • W3C (2008a). Introduction to Web Accessibility [online]. World Wide Web Consortium
 [dostęp: 21.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.w3.org/WAI/intro/
accessibility, php >.
 • W3C (2008b). Web Content Accessibility Guidelines 2.0 [online]. World Wide Web
Consortium; [dostęp: 10.05.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.w3.org/
TR/WCAG20>.
 • Zadrożny, Jacek (2007). Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych
 uczelni. Dostępne w WWW [online]. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego [dostęp: 20.04.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://firr.org.pl/uploads/file/nasze_pu-
blikacje/FIRR_Dostepne_WWW.pdf>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA089620

YADDA identifier

bwmeta1.element.51d6e9f8-ca02-3821-aaed-f948198204cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.