Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | LXIII | 1-2 | 34-54

Article title

Carlo Fontana, Domenico Martinelli, and Georg Adam II of Martinitz : architectural design, architectural collaboration and aristocratic representation around 1700

Authors

Content

Title variants

CS
Carlo Fontana, Domenico Martinelli a Jiří Adam II. z Martinic : architektonický návrh, architektonická spolupráce a šlechtická reprezentace kolem roku 1700

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
a1_Carlo Fontana designed three projects for the Czech lands. These projects included the rather Utopian and non-realized project of the Liechtenstein Palace for Landskron, the project of the Sternberg Palace in Prague, which was not realized as well, and the project of Martinitz Palace for the same town, which was used as a basis for the actual rebuilding of the structure. Since the publication of the Windsor plans for all three projects (1977), the Martinitz Palace was given a repeated attention in modern scholarship. A more precise understanding of the existing building was, however, made difficult by the fact that the palace serves as the barracks of the President´s Guards and was not accessible before 1989. Moreover, the results of its meticulous analysis by Milada Vilímková and František Kašička have never been published and, as a type-written copy, are available in Czech language only. In this article, I present a new interpretation of the palace´s history based on a new direct research of the structure itself and on the related archive documents. The new reading of both the plans and the executed structure should help us to understand better the designing process balancing the ideal typology with demands defined by the character of the place. It is more than probable that the final appearance of the palace was given by intervention of Domenico Martinelli. The new reading of the palace should also contribute to our knowledge of decision-making processes in the aristocratic milieu of the late 17th and early 18th centuries. Count Martinitz was a member of one of the foremost Central European noble houses. As an Imperial ambassador to Rome, the count perfectly knew the culture of the Papal town. The final appearance of the palace was probably given by its topographic situation, especially by the neighborhood of a new-built Thun palace, and by the need to guarantee a satisfying outlook from the highest part of the building in order to visualize the glory of the Martinitz house.
CS
Carlo Fontana navrhl pro české země tři projekty. Tyto projekty zahrnuly spíše utopický nerealizovaný návrh Lichtenštejnského zámku v Lanškrouně, Šternberského paláce v Praze, jenž rovněž nebyl realizován, a projekt Martinického paláce taktéž pro Prahu, jenž byl použit jako základ pro provedenou přestavbu celého objektu. Od publikování windsorských plánů všech tří projektů (1977) byl Martinický palác předmětem opakovaného zájmu ze strany badatelů. Přesnější pochopení celého objektu však bylo znesnadněno skutečností, že palác slouží jako kasárna Hradní stráže a před rokem 1989 nebyl přístupný. Výsledky podrobného průzkumu paláce z pera Milady Vilímkové a Františka Kašičky navíc nebyly nikdy publikovány a v podobě strojopisu jsou přístupné pouze v češtině. V tomto článku předkládám nový pohled na dějiny paláce založený na přímém studiu jak objektu, tak souvisejících archivních materiálů. Toto nové čtení plánů i provedené stavby by nám mělo umožnit lepší chápání procesu navrhování, jenž vyvažoval ideální typologii s požadavky definovanými povahou místa. Je více než pravděpodobné, že výsledná podoba paláce byla dána zásahem Domenica Martinelliho. Nové čtení paláce by dále mělo přispět k našemu poznání rozhodovacích procesů ve šlechtickém prostředí pozdního 17. a počátku 18. století. Hrabě Martinic byl členem jednoho z předních středoevropských urozených rodů. Jako císařský vyslanec v Římě dokonale poznal kulturu papežského města. Výsledná podoba Martinického paláce byla pravděpodobně dána jeho topografickou situací, především sousedstvím nově postaveného Thunského paláce, a potřebou zajistit uspokojující výhled z nejvyšší části budovy, aby byla vizualizována sláva martinického rodu.

Journal

Year

Volume

Issue

1-2

Pages

34-54

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.524f6f89-257a-4f67-a21c-0d28b65b6614
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.