Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 4 | 321-341

Article title

Co je právo a jak ho můžeme modelovat

Content

Title variants

EN
What is law and how can we make legal models

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Cílem této práce je načrtnout charakteristiku možného modelu právního systému, který by byl využitelný při modelování práva pomocí automatizovaných systémů. Za tímto účelem vymezuji pojem právního systému, za který považuji fundamentální normativní systém, který o sobě tvrdí, že je legitimní a vynutitelný. Na několika případech ukazuji, že takové vymezení je realistické a praktické. Ukazuji, jak tyto pojmové znaky vyplývají z obecného požadavku na zdůvodnění normy jako regulativu chování. Na základě vymezení právního systému představuji základy modelu práva. K modelování kontinentálního práva doporučuji volit inkluzivní pozitivismus s textuálním nebo instrumentálním aktualismem. Popisuji, jak vymezený model práva zachycuje jevy jako kolize právních systémů, metanormy, právní pluralismus a soudcovské dotváření práva.
EN
The aim of this article is to present the characteristics of a possible model of a legal system, which could be used for modeling of law by automatic systems. For such purpose I define the concept of a legal system, defined as fundamental normative system, which claims to be legitimate and enforceable. I describe several examples that such definition is both realistic and practical. I show how the attributes of such a concept follow from a general requirement for justification of a norm as a behavior regulation. Based on the definition of legal system, I introduce the basics of the model of law. I recommend inclusive positivism with textual or instrumental actualism for the modeling of continental law. I describe how the defined model of law represents phenomena such as collision of legal systems, metanorms, legal pluralism and the case law of judges.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.52d8bac9-7f8b-4418-a814-bc5a38461630
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.