PL EN


2011 | 7 | 2 | 72-83
Article title

Tönnies i spoleczenstwo cywilne: Zródla nowoczesnej koncepcji spoleczenstwa

Authors
Content
Title variants
EN
TÖNNIES AND CIVIL SOCIETY: ORIGINS OF A MODERN CONCEPT OF THE STATE
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
While reading a Polish translation of Community and Society of Ferdinand Tönnies one may conclude that it is associationism that constitutes the main attribute of modern society. It is so because translator decided to write about association instead of society in a place of a word Gesellschaft. However, closer lecture makes one come to the conclusion that in his book Tönnies referred not only to the society but to a special kind of society - a civil society, that was also described as an economic society. According to Tönnies it is not associationism but economic activity that is a main attribute of the modern society.
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
72-83
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
 • Pawel Zaleski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, ul. Nowy Swiat 72, 00-330 Warszawa, Poland
References
 • Berlin, Isaiah (1991) Dwie koncepcje wolności i inne eseje. Przełożył D. Grinberg. Warszawa: Res Publica.
 • Bobbio, Norberto (1997) „Społeczeństwo obywatelskie” [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, (Red.) Jerzy Szacki. Kraków: Znak.
 • Brunner, Otto; Werner Conze i Reinhart Koselleck (1979) Geschichtliche Grundbegriffe: historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Band 2 E-G. Stuttgart: Klett-Cotta.
 • Constant, Benjamin (2003) Principles of Politics Applicable to All Governments. Indianapolis: Liberty Fund.
 • Engels, Fryderyk i Karol Marks (1960) Dzieła: Tom I. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Hegel, Georg (1958) Wykłady z filozofii dziejów. Przełożyli J. Grabowski, A. Landman. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Hegel, Georg (1969) Zasady filozofii prawa. Przełożył A. Landman. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Mill, John (1959) Utylitaryzm. O wolności. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Mill, John (1987) On Liberty. Harmondsworth: Penguin Books.
 • Panasiuk, Ryszard (1986) „Jednostka i państwo w filozofii politycznej Hegla.” Colloquia Communia 1(24).
 • Parsons, Talcott i Neil Smelser (1956) Economy and Society: A Study in the Integration of Economic and Social Theory. Chicago: Chicago University Press.
 • Pelczynski, Zbigniew (1984)žThe State and Civil Society: Studies in Hegel's Political Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Pełczyński, Zbigniew (1998) Wolność, państwo, społeczeństwo: Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Polanyi, Karl (1944) The Great Transformation. Boston: Beacon Press.
 • Poulantzas, Nicos (1978) Political Power and Social Classes. London: Verso.
 • Riedel, Manfred (1970) Bürgerliche Gesellschaft und Staat: Grundproblem und Struktur der Hegelschen Rechtphilosophie. Neuwied: Luchterhand.
 • Riedel, Manfred (1984) Between Tradition and Revolution: The Hegelian Transformation of Political Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Szacki, Jerzy (2002) Historia myśli socjologicznej: Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tönnies, Ferdinand (1896) Thomas Hobbes: Leben und Lehre. Stuttgart: Fromann.
 • Tönnies, Ferdinand (1921) Karl Marx: Leben und Lehre. Jena: Erich Lichtenstein.
 • Tönnies, Ferdinand (1940) Fundamental Concepts of Sociology (Gemeinschaft und Gesellschaft). New York: American Book Company.
 • Tönnies, Ferdinand (1944) Communauté et société. Catégories fondamentales de la sociologie pure. Paris: Les Presses universitaires de France.
 • Tönnies, Ferdinand (1955) Community and Association. London: Routledge & Kegan Paul.
 • Tönnies, Ferdinand (1957) Community and Society. East Lansing: Michigan State University Press.
 • Tönnies, Ferdinand (1975) “Wspólnota i społeczeństwo jako typy więzi międzyludzkich” [w:] Elementy teorii socjologicznych: Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, (Red.) Włodzimierz Derczyński, Aleksandra Jasińska-Kania, Jerzy Szacki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tönnies, Ferdinand (1988) Wspólnota i stowarzyszenie: Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Przełożyła M. Łukasiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Tönnies, Ferdinand (2001) Community and Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Tönnies, Ferdinand (2008) Wspólnota i stowarzyszenie: Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury. Przełożyła M. Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Załęski, Paweł (2005) „Publiczne ciało: Koncepcja cywilizowanego stowarzyszenia w dobie klasycyzmu.” Studia Socjologiczne 17/2005.
 • Załęski, Paweł (2008) „Etymologia społeczeństwa obywatelskiego: O problemie tłumaczenia nowoczesnej koncepcji bürgerliche Gesellschaft.” Acta Philologica 34/2008.
 • Załęski, Paweł (2011) „Od klasycznego republikanizmu do nowoczesnego liberalizmu: Jak arystokratyczną filozofię polityczną Hobbesa zdezawuował Hegel swym burżuazyjnym projektem.” Przegląd Filozoficzno-Literacki 1/2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098611
YADDA identifier
bwmeta1.element.545b3807-6ec8-3bac-ad07-d92064f62587
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.