Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 160 | 9 | 697-714

Article title

Spor o podstatu trestní odpovědnosti

Authors

Content

Title variants

EN
The controversy about the essence of the criminal liability

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Podstata trestní odpovědnosti je v českém právním prostředí dlouhodobě předmětem sporu mezi zastánci formálního pojetí s materiálním korektivem a formálně materiálního pojetí. Předkládaný článek je pokusem zhodnotit, důsledným uplatněním metod nalézání práva, přístup těchto dvou pojetí a rovněž představit koncepci vlastní. Jádro sporu přitom spočívá zejména v tom, jakou roli sehrává při formulování trestní odpovědnosti subsidiarita trestní represe a s tím související vztah k odpovědnosti soukromoprávní. Z analýzy vyplynulo, že v zásadě lze přisvědčit formálně materiální pozici, která vykládá společenskou škodlivost, coby vyjádření materiální stránky trestného činu, v rámci zákonných znaků skutkové podstaty, přičemž k okolnostem každého případu při posuzování otázky viny nepřihlíží. Pro ještě jednoznačnější a transparentnější aplikaci subsidiarity trestní represe však shledávám, oproti materiálně formálnímu pojetí trestného činu, příhodnější koncepci formálně materiálního pojmu, neboť ta lépe diferencuje naplnění společenské škodlivosti ve vztahu k jednotlivým zákonným znakům skutkové podstaty trestného činu. Její podstata spočívá v tom, že společenskou škodlivost důsledně hodnotí v rámci určitého zákonného znaku skutkové podstaty trestného činu, tj. subjektu, objektu a objektivní stránky.
EN
The essence of criminal liability has been the object of the controversy between supporters of formal concept with material correction and supporters of the formally material concept. The article tries to evaluate both concepts using legal research methodology and present a new approach. The controversy lies mainly in the role of subsidiarity of criminal repression in formulating criminal liability. It follows from the analysis that we may agree with the position of formally material position, e. g. the interpretation of social harmfulness, as a material aspect of a criminal offence, in the framework of legal characteristics of a criminal offence, not taking into account the circumstances of each case. More precise and more transparent application of subsidiarity of criminal repression is needed, in contrast to formally material concept, the concept of the formally material term is more suitable because it better distinguishes the fulfilment of social harmfulness regarding the characteristics of a criminal offence. The essence of the latter lies in the consistent evaluation of social harmfulness of each legal attribute of criminal offence, e. g. subject, object and objective aspect.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.56f0215f-0900-4192-b36d-78f228f2a87b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.