PL EN


2011 | 3(202) | 55-72
Article title

Naród jako ruch społeczny

Content
Title variants
EN
NATION AS A SOCIAL MOVEMENT
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wielu badaczy zwracało uwagę na podobieństwo narodu do ruchu społecznego, lecz za tego typu konstatacjami nie szło użycie narzędzi socjologii ruchów społecznych (SRS). W niniejszym artykule chciałbym pokazać, że mogą one dostarczyć impulsu do rozwoju socjologii narodu. SRS posłuży mi do sformułowania definicji narodu jako ruchu społecznego oraz zrekonstruowania i zoperacjonalizowania zasad pełnego wyjaśnienia zjawisk narodowych. Aby udowodnić płodność takiego podejścia, zastosuję je do analizy jednego z najważniejszych procesów społecznych: powstania nowoczesnego narodu. Skupię się przy tym na przykładzie Galicji. Choć doczekał się on bardzo obfitej literatury przedmiotu, mam nadzieję pokazać, że SRS dostarcza nowego, pełniejszego opisu i wyjaśnienia owego fundamentalnego procesu. Artykuł kończy się refleksją, że tak jak SRS można stosować do analizy powstawania narodów, tak też można stosować ją do ich postnowoczesnej fazy rozwoju.
EN
Though a number of theorists pointed to similarities between nations and social movements, they did not employ instruments of social movement theory (SMT). The purpose of this article is to show fruitfulness of such an approach. Specifically, SMT will serve to define nation as a social movement as well as to conceptualize and operationalize full explanation of national phenomena. To demonstrate the validity of this approach, I apply it to an analysis of one of the most important social processes: construction of modern nations, whereby I focus on the example of Polish Galicia. Despite the many existing studies, I hope to prove that SMT provides a more innovative and exhaustive description and explanation of that fundamental process. The article concludes by showing that SMT might be applied both to early as well as postmodern phase of development of nations.
Year
Issue
Pages
55-72
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Michal Luczewski, Instytut Socjologii UW, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA098121
YADDA identifier
bwmeta1.element.57cb0880-95fd-3aa1-9411-de80c3f40bba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.