PL EN


2019 | 41 | 2 | 229-258
Article title

Objektivita přírodních věd pohledem experimentální filosofie

Content
Title variants
EN
Objectivity in the natural sciences from the X-Phi point of view
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Objektivita, jako jeden ze základních atributů vědy, se stala nedílnou součástí jejího étosu i ústředním tématem fi losofi e vědy a jako taková byla refl ektována řadou významných autorů. V rámci projektu, na němž participují jak fi losofové vědy, tak vědci, zkoumáme pomocí metod experimentální fi losofi e koncept objektivity v současných přírodních vědách. Jedním z cílů je identifi kace jednotlivých dimenzí tohoto konceptu, tedy těch, s nimiž současní vědci skutečně pracují, a tím jejich zpřístupnění pro další teoretické analýzy i výzkum. V tomto příspěvku předkládáme závěry z první, kvalitativní fáze výzkumu vycházející z individuálních i skupinových rozhovorů s vědci působícími v České republice. p ý Tento empirický materiál konfrontujeme s některými teoretickými koncepty objektivity (Hacking, Crombie, Solomonová, Popper, Galison, Dastonová, Quine, Kuhn a další). Zároveň zde uvádíme řadu konkrétních poznatků ze současné české vědy a formulujeme hypotézy pro další fáze výzkumu.
EN
Objectivity, as one of the key attributes of science, has become an indispensable part of its ethos and a central theme of the philosophy of science. As such, it has been a subject of philosophical refl ection by a number of authors. In our project – in which both philosophers of science and scientists participate – we examine the concept of objectivity in the natural sciences with the tools of experimental philosophy. We aim to identify specifi c operational dimensions of objectivity, those with which current scientist actually work, thus making them accessible for further theoretical analysis and research. In this text, we present results from the fi rst, qualitative phase of our research based on in-depth interviews and focus groups with scientists working in the Czech Republic. Further, we confront this empirical data with theoretical notions of objectivity (Hacking, Crombie, Solomon, Popper, Galison, Daston, Quine, Kuhn and others). We also present other fi ndings from the research and formulate hypotheses for the research’s subsequent phases.
Year
Volume
41
Issue
2
Pages
229-258
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Teorie vědy, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.587e36eb-3d01-4eeb-a9ac-67c02065b43d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.