PL EN


2021 | 160 | 7 | 510-524
Article title

Problémy současného pojetí veřejné moci v české právní doktríně i praxi

Content
Title variants
EN
The current concept of the power of public bodies in the Czech doctrine and practice
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek analyzuje, zda je obecné chápání pojetí veřejné moci a orgánu veřejné moci pro účely použití v právních normách dostačující a jaký má tato problematika význam pro uplatňování práv jednotlivců. V první části tyto pojmy za užití judikatury vymezuje a dospívá k závěru, že veřejnou mocí se míní vrchnostenská činnost spočívající v autoritativním rozhodování o právech a povinnostech v nadřazeném postavení. Následně článek analyzuje užití obou uvedených pojmů ve vybraných právních normách za pomoci judikatorního a doktrinálního výkladu. Výsledkem je zjištění, že jednak v praxi není obecně přijímané vymezení veřejné moci vždy zcela přiléhavé, jednak je nevrchnostenská činnost ztotožňována s činností, kdy orgán vystupuje v pozici soukromé fyzické či právnické osoby. Zároveň článek dospívá k závěru, že zřejmým záměrem zákonodárce je, aby právní normy vázaly určité skutečnosti na situace, kdy orgán či jeho funkcionář vykonávají svou veřejnoprávní zákonem uloženou kompetenci či vystupují z titulu své funkce, jako zkratku pro tyto situace však použije výraz veřejná moc, kdy tak nedochází k pokrytí všech zákonodárcem zamýšlených situací. V poslední části článek řeší, jak různé přístupy k chápání veřejné moci ovlivní jednotlivce, na jejichž situaci normy užívající tyto pojmy dopadají.
EN
The paper analyses whether the concept of power of public bodies as used by the doctrine is sufficient for the legislative process and what impact does this issue have on the protection of individual rights. The first part of the paper uses case-law to characterise the concept and finds that the power of public bodies is perceived as an activity performed by a superordinate body consisting in deciding about rights and duties of others. The next part of the paper analyses the usage of both concepts in legislation, using the doctrine and case-law. The result is the findings that the practical application of the concept of power of public bodies is not always sufficient and that the non superordinate activity is equated with situations where the public body acts as a private natural or legal person. The next finding is that the goal of the legislation is to provide for all situations when the public body performs its tasks by using the term the power of public bodies which is however not always the case. The last part of the paper describes how different approaches to understanding the power of public bodies may affect the individual who is directly affected by such relevant legislation.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.5bab0254-75ce-436b-a108-05dc30f53e2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.