Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 6 | 2 | 20-35

Article title

Péče o zdraví nezletilého dítěte

Content

Title variants

EN
Providing Health Care to Minors

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Nová právní úprava rodičovské odpovědnosti zakotvená do občanského zákoníku vycházející z Principů evropského rodinného práva ve věci rodičovské odpovědnosti vypracovanými Komisí pro evropské rodinné právo (CEFL) výslovně rozšiřuje obsah rodičovské odpovědnosti - mimo jiné - o péči o zdraví dítěte a o ochranu dítěte a zakotvuje nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky do demonstrativního výčtu významných záležitostí, ve kterých je třeba souhlasu obou rodičů nezletilého dítěte. Tato oblast právní úpravy rodičovské odpovědnosti však není zcela bez interpretačních a aplikačních problémů. Proto je tento příspěvek věnován mnoha otázkám a odpovědím, zejména ve vazbě na možné kolize. Jeho cílem je uchopit danou problematiku v její celistvosti, tj. i v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobnosti v občanském zákoníku a ve vazbě na zvláštní zákony, zejména upravující zdravotnické služby, a to alespoň v rovině základního přehledu, a v neposlední řádě ve světle práv dítěte, včetně jeho práva na zdraví.
EN
The new legislation on parental responsibility enshrined in the Civil Code based on the Principles of European Family Law concerning Parental Responsibility created by the Commission on European Family Law (CEFL) explicitly extends the content of parental responsibility - among others - of the health of the child and the child protection and enshrines not common medical and similar interventions into the illustrative list of important matters which require the consent of the both parents of the minor child. This area of legal regulation of parental responsibility, however, is not entirely without interpretation and application problems. Therefore, this article is dedicated to the many questions and answers, especially in relation to possible collisions. Its aim is to take the issue in its entirety, ie. in connection with the new legislation of the protection of personality in the Civil Code and in relation to specific laws, especially on medical services, at least at the level of basic overview, and finally in the lights of the rights of the child, including the right to health.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.5c630ee1-5311-4b68-b37f-4ded6a0c1c4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.