PL EN


2011 | 14 | 203-219
Article title

Aspekty prawne organizacji rekolekcji wielkopostnych w kontekście funkcjonowania szkoły

Authors
Content
Title variants
EN
LEGAL ASPECTS OF ORGANIZING LENT RETREAT IN THE CONTEXT OF SCHOOL FUNCTIONING
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Uczestniczenie uczniów szkół i placówek w rekolekcjach wielkopostnych jest jednym z elementów katechizacji. Zgodnie § 10 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.), uczniowie szkół i placówek oświatowych uzyskują trzy wolne dni na uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych. W czasie ich trwania opiekę nad uczniami sprawują katecheci. Czas rekolekcji nie jest czasem wolnym od pracy dla nauczycieli. Coraz częstsza jest praktyk polegająca na odbywaniu lekcji w okresie rekolekcji w systemie skróconym. Jednakże takie rozwiązanie nie ma podstaw prawnych. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że nie zawsze osiągany jest zamierzony cel, jakim było włączenie rekolekcji do katechizacji uczniów w danej szkole. W wielu przypadkach frekwencja podczas mszy rekolekcyjnych jest wysoce niezadawalająca. Dotychczasowe doświadczenia powinny inspirować do pewnych zmian przepisów, aby okres przeznaczony na rekolekcje wielkopostne był bardziej efektywnie wykorzystywany. Wydaje się również, że uzasadnione byłoby pozostawienie większej swobody dyrekcji szkół w organizacji rekolekcji w szkole, gdyż nie zawsze konieczne jest bezwzględne zawieszanie zajęć lekcyjnych na okres trzech dni, a możliwe jest na przykład skrócenie lekcji w tym okresie. Również nałożenie jedynie na katechetów obowiązku sprawowanie opieki nad uczniami w okresie rekolekcji powoduje, że zwykle nie są oni w stanie wypełnić ciążącego na nich obowiązku
EN
In the case of schools and educational institutions students' attendance in Lent retreat is one of key elements of religious instruction. In accordance with the government order issued by the Minister of National Education on 14 April 1992 regarding provisions for religious education in state schools (Journal of Laws, No. 36, item 155 with later amendments) students attending schools and other educational institutions are granted three days off school so that they can take part in Lent retreat. During this time religious instruction teachers are responsible for students. Lent retreat is not time off work for teachers. During Lent retreat various tasks can be assigned to teachers by the school's principal. It is worth noting that the practice of running shortened classes during Lent retreat is becoming more and more common. However, it must pointed out that such a solution has no legal basis.
Contributors
author
  • Katedra Prawa Cywilnego i Postepowania Cywilnego, Wydzial Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszow Lubelski, Poland
  • Adam Balicki, Katedra Prawa Cywilnego i Postepowania Cywilnego, Wydzial Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, ul. Lwowska 80, 22-600 Tomaszow Lubelski, Poland
References
  • Banaszek B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007.
  • Król A., Kuzior P., Łyszczarz M., Komentarz do ustawy o systemie oświaty, Warszawa – Bielsko-Biała 2009.
  • Krukowski J., Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
  • Mezglewski A., Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Lublin 2009.
  • Mezglewski A., Skierowanie do nauczania religii, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2000, t. 1, s. 37-47.
  • Pilich M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Warszawa 2008.
  • Pyter M., Procedura zakładania szkoły niepublicznej przez podmioty do tego uprawnione, w: Szkoła, edukacja i wychowanie, red. A. Balicki, T. Guz, W. Lis, Lublin 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10889
YADDA identifier
bwmeta1.element.60613a3d-3161-39e9-b619-e52958a76dc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.