PL EN


2011 | 4(29) | 96-111
Article title

Sytuacja prawna nauczania religii w szkołach podstawowych Polski Ludowej do 1961 roku

Authors
Title variants
EN
Legal Situation of Religious Education in Primary Schools during People’s Republic of Poland till 1961
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article takes the issue of religious education in primary schools Polish People’s Republic, by analyzing the legal situation of catechesis in schools to 1961. The problem of teaching religion in schools was inscribed in a chain of events and activities related to combating the influence of the Catholic Church in People’s Poland by the Communist Party. Through appropriate legislation and regulations of the Ministry of Education, the place of teaching religion in schools was called into question, and the postulate of complete secularization of schools motivated the communist authorities. The process of removing catechesis from schools taken place not only contrary to the Episcopate, but the majority of Polish society, traditionally tied to the Catholic religion. The final solution to the issue of religious education in schools resulted in the adoption by the Parliament on July 15, 1961 The act of education system development in People’s Poland. This led to total secularization of education in the country. Therefore, the teaching of religion moved to catechetical centers, operating mostly in churches, chapels and monasteries.
PL
Artykuł podejmuje problematykę nauczania religii w szkołach podstawowych Polski Ludowej, poprzez analizę sytuacji prawnej katechezy w tego typu szkołach, do roku 1961. Kwestia nauczania religii w szkołach wpisywała się w ciąg wydarzeń i działań związanych ze zwalczaniem przez partię komunistyczną wpływów Kościoła katolickiego w Polsce Ludowej. Poprzez odpowiednie ustawodawstwo i rozporządzenia Ministerstwa Oświaty, podważane było miejsce nauczania religii w szkołach, a przyświecał temu postulat pełnej laicyzacji szkół, realizowany przez władzę komunistyczną. Proces usuwania katechezy ze szkół odbywał się nie tylko wbrew stanowisku Episkopatu, ale i większości społeczeństwa polskiego, tradycyjnie przywiązanego do religii katolickiej. Ostateczne rozwiązanie kwestii edukacji religijnej w szkołach przyniosło uchwalenie przez Sejm 15 lipca 1961 r. Ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania w Polsce Ludowej. Doprowadziła ona do całkowitej laicyzacji szkolnictwa w państwie. W związku z tym nauczanie religii przeniosło się do punktów katechetycznych, działających najczęściej przy kościołach, kaplicach lub klasztorach.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
11PLAAAA10297
YADDA identifier
bwmeta1.element.61554bb6-1ac9-3f96-a5c9-ac7999303330
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.