PL EN


2018 | 62 | 1 | 47-58
Article title

Bussův-Perryho dotazník obecné agresivity (BPAQ-SF) : národní normy českých adolescentů

Content
Title variants
EN
Buss/Perry questionnaire of general aggression (BPAQ-SF) : National norms of Czech adolescents
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Záměr. Cílem studie bylo (a) ověření základních psychometrických vlastností BPAQ-SF, (b) vytvoření norem nástroje stratifikovaných dle věku a pohlaví na podkladě odpovědí českých adolescentů. Soubor a procedura. Data byla získána od reprezentativního vzorku 7981 (chlapci/dívky: 4368/3613) českých školáků ve věkovém intervalu 13–17 let. Výsledky. Nástroj byl testován z hlediska faktorové struktury, vnitřní konzistence a vlastností jednotlivých položek, vše s ohledem na věk a pohlaví respondentů. Normy, vytvořené pro chlapce i dívky a stratifikované dle věku a pohlaví, jsou prezentované v percentilovém formátu spolu s 95 % CI. Omezení studie. Nálezy se opírají o autoreferenční data, shromážděná ve školním prostředí.
EN
Objectives. The purpose of this paper was (a) verification of basic psychometric attributes of the BPAQ-SF; (b) construction of norms for Czech adolescents stratified according to age and gender. Subjects and settings. Responses were obtained from a representative sample of 7981 (boys/ girls: 4368/3613) Czech schoolchildren between 13 and 17 years. Results. The instrument was tested from the viewpoint of factor structure, inner consistency, items attributes, taking age and gender into consideration. Norms, constructed for boys, girls and stratified according to age and gender, are presented in percentile format with 95 % CI. Study limitation. The findings are based on selfreported data and collected in school environment.
Keywords
Year
Volume
62
Issue
1
Pages
47-58
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.61d60f88-1013-4e9f-b888-67b9fa586253
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.