PL EN


2021 | 160 | 8 | 664-675
Article title

Jiří Kejř v Ústavu státu a práva ČSAV - právník, který žil středověkem. Sto let od narození

Content
Title variants
EN
Jiří Kejř at the Institute of State and Law of the Czechoslovak Academy of Sciences - a lawyer, whose passion was the Middle Ages. One hundred years since his birth
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Příspěvek shrnuje život a dílo významného českého právního historika Jiřího Kejře se zaměřením na období jeho dvacetiletého působení v Ústavu státu a práva Československé akademie věd. Jeho badatelský zájem se soustředil na český středověk, konkrétně na správní a právní dějiny období husitství, zvláště na dějiny středověkých měst, pražské univerzity, na osobnost Mistra Jana Husa a také na kodikologii. Byl autorem množství analytických studií i několika syntetizujících monografií. Jeho práce byly založeny na důkladném studiu rukopisů. Díla, která napsal v časech nesvobody, nenesou stopy ideologického tlaku panujícího v době jejich vzniku. Stále mají vysokou vědeckou hodnotu, takže další badatelé nemohou jeho práce opominout.
EN
The paper summarizes the life and work of the important Czech legal historian Jiří Kejř, focusing on the period of his twenty-year tenure at the Institute of State and Law of the Czechoslovak Academy of Sciences. His research interests focused on the Czech Middle Ages, specifically on the administrative and legal history of the Hussite period, especially the history of medieval cities, the University of Prague, the personality of Master Jan Hus and codicology. Moreover, Jiří Kejř authored a number of analytical studies and several synthesizing monographs. His works were based on a thorough study of manuscripts. His works from periods of oppression of freedom bear no trace of the ideological pressure prevailing at the time of their creation. They still have a high scientific value, so other researchers cannot neglect his work.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.630dd1f1-dcbc-4f61-870e-e4584af55010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.