Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | Supplement_1 | 27-42

Article title

Factor structure of the Balanced Measure of Psychological Needs Scale (BMPN ) among persons with incomes below the ʻat-risk-of-poverty thresholdʼ

Authors

Content

Title variants

SK
Faktorová štruktúra Škály vyváženej miery psychologických potrieb (BMPN) u osôb s príjmom pod hranicou rizika chudoby

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Objectives. Self-Determination Theory assumes the existence of three basic psychological needs – relatedness, competence and autonomy. The objectives of this research respond to the fact that the analyses of the factor structure of tools for measuring basic psychological needs have almost exclusively been applied to samples of students. This research looks at a specific sample of people with an income below the ‘at-risk-of-poverty threshold’. The intention was to replicate the identified factor structure of the Balanced Measure of Psychological Needs Scale (BMPN). Sample and setting. Data were collected using on-line questionnaires in March 2018 as part of research where several tools for poverty research in Slovakia were verified. Quota selection was used in that there were representative quotas for gender, age, regions in Slovakia and net monthly income. In addition, people who were below the ‘at-risk-of-poverty threshold’ were selected for the analysis. The total sample comprised N = 210 participants, aged between 18 and 60 years old. Hypotheses. It was hypothesized that the 5-factor model of the three-dimensional BMPN with two uncorrelated method factors, or the 6-factor model in which the three needs split up into their respective satisfaction and dissatisfaction components would be suitable. Statistical analysis. The data were analysed using correlation analysis, exploratory factor analysis with PCA and Varimax rotation as well as confirmatory factor analysis. This was done in the program LISREL 8.8. Results. The results did not confirm the suitability of either model. Based on the correlation analysis and EFA of eighteen BMPN items, a model with two independent factors, i.e. satisfaction and frustration of the three basic psychological needs, was designed and tested using CFA. The model has acceptable properties (χ2/df = 2.2, RMSEA = 0.073, SRMR = 0.066, CFI = 0.96) and two scales of excellent reliability (.92 and .88 respectively). Study limitation. The significance of the findings in the context of the structure of the measuring instrument and the specificity of the population surveyed is discussed.
SK
existenciu troch základných psychologických potrieb – spolupatričnosti, kompetencie a autonómie. Ciele tohto výskumu reagujú na fakt, že analýzy faktorovej štruktúry nástroja na meranie základných psychologických potrieb boli takmer výlučne realizované na vzorkách študentov. Tento výskum je zameraný na špecifickú skupinu osôb s príjmom pod hranicou rizika chudoby. Zámerom bolo replikovať identifikovanú faktorovú štruktúru škály BMPN. Výskumný súbor. Dáta boli zozbierané prostredníctvom on-line dotazníkov v marci 2018 ako súčasť výskumu, v rámci ktorého bolo overovaných viacero nástrojov na výskum chudoby na Slovensku. Bol použitý kvótny výber, v ktorom bolo zohľadnené reprezentatívne zastúpenie z hľadiska rodu, veku, regiónov a čistého mesačného príjmu. Okrem toho, do analýzy boli vybrané osoby, ktorých príjem bol pod hranicou rizika chudoby. Celkový výskumný súbor predstavovalo N = 210 participantov vo veku 18 až 60 rokov. Hypotézy. Bolo predpokladané, že vhodnými modelmi budú 5-faktorový model s troma dimenziami a dvoma nekorelujúcimi faktormi metódy alebo 6-faktorový model, v ktorom by sa každá z troch potrieb rozdelila na dva komponenty, uspokojenie a neuspokojenie. Štatistická analýza. Dáta boli analyzované pomocou korelačnej analýzy, exploratívnej faktorovej analýzy PCA s rotáciou varimax, ako aj pomocou konfirmatórnej faktorovej analýzy. Bolo použitý program LISREL 8.8. Výsledky. Výsledky nepotvrdili vhodnosť žiadneho z dvoch modelov. Na základe korelačnej analýzy a EFA osemnástich položiek BMPN bol navrhnutý a pomocou CFA testovaný model s dvoma nezávislými faktormi, t. j. uspokojenie a frustrácia troch základných psychologických potrieb. Model má akceptovateľné vlastnosti (χ2 / df = 2.2, RMSEA = 0.073, SRMR = 0.066, CFI = 0.96) a dve škály výbornú reliabilitu (0.92 a 0.88). Obmedzenia štúdie. Bol diskutovaný význam zistení v kontexte štruktúry nástroja a špecifík opytovanej skupiny osôb.

Year

Volume

63

Issue

Pages

27-42

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.63b2ed9c-0061-4dba-b14c-8b781a2c1e10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.