Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 59 | 1 | 142-154

Article title

Place-names and personal names in Medieval Maghreb : some observations on Arabic and Berber in contact

Content

Title variants

CS
Místní a osobní jména ve středověkém Maghrebu : postřehy k arabským a berberským kontaktům

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This brief paper aims to study some of the aspects of onomastics and toponymy in medieval Maghreb using sources written in Arabic and Berber (10th-19th centuries). Three specific linguistic elements stand out: hybrid toponymic formations (Arabic and Berber), “cross-bred” anthroponyms and the contact between Islamic and Christian religious topography. Among other points, we must insist on the importance of studying a larger number of written sources in order to be able to build a sufficient body of evidence and hence more accurately portray the linguistic landscape of medieval Maghreb. This could be focussed on the detailed examination of the names of places and people for instance, without forgetting the fundamental contributions of other research instruments such as history and geography.
CS
Cílem tohoto stručného příspěvku je analýza onomastických a toponomastických aspektů ve středověkém Maghrebu za využití arabských a berberských písemných pramenů z 10.-19. století. Velmi výrazné jsou tři jazykové prvky: hybridní arabsko-berberské toponymické formace, „zkřížená“ antroponyma a kontakt mezi islámskou a křesťanskou náboženskou topografií. Dále je zapotřebí trvat na důležitosti studia většího množství písemných pramenů, které je nezbytné pro vytvoření dostatečné základny důkazů, která umožní přesnější popis jazykové krajiny středověkého Maghrebu. Bylo by možné zaměřit se kupříkladu na detailní analýzu jmen míst a lidí, nezapomínaje přitom na zásadní přínos dalších oborů, jako je historie nebo geografie.

Journal

Year

Volume

59

Issue

1

Pages

142-154

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.641f664e-982b-434c-bc8e-dbf2e9033cc6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.