Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 7 | 4 | 28-39

Article title

Zkušenosti s ayahuaskou v Evropě - motivace, možné přínosy a rizika

Content

Title variants

EN
Ayahuasca experiences in Europe - motivation, potential benefits and danger

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek se zabývá zkušenostmi českých participantů ayahuaskových obřadů konajících se v rámci Evropy. V souvislosti s rozvojem tzv. duchovního turismu vyhledávají některé osoby zkušenosti s halucinogenní liánou ayahuaskou, kterou užívají v rámci tzv. ayahuaskového obřadu obvykle pod vedením „šamana“ ze zemí Jižní Ameriky. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je motivace participantů k účasti na těchto sezeních, jak obřady v evropských zemích probíhají, jaké jsou psychické prožitky účastníků a v neposlední řadě jak danou zkušenost hodnotí. Jedná se o kvalitativní výzkum, výzkumný soubor tvořilo 20 respondentů z ČR. Výsledky přinášejí základní vhled do zkoumané problematiky - rozlišují několik kategorií motivace účastníků, popisují průběh rituálu, včetně jeho organizační složky, a vypovídají o psychickém prožitku účastníků. Přestože respondenti vypovídají pouze o pozitivních zkušenostech, je třeba brát v úvahu rizika spojená s tímto jevem.
EN
The study is about experiences of Czech participants of the Ayahuasca sessions taking place in Europe. Owing to the expansion of spiritual tourism, some people seek the experience with the hallucinogenic vine Ayahuasca in particular. This plant is used during Ayahuasca sessions, usually led by a shaman coming from South America. The purpose of the research of this work is to investigate the motivations of the participants, the form of ceremonies taking place in Europe, mental experience of the participants, and last but not least how they evaluate their experience. It is a qualitative research. The research file consists of twenty participants. The results bring a fundamental insight into this problem – involving several categories of motivation, describing the ceremony, including its organization part, and illustrating mental experience of the participants. Although the participants mentioned only positive experiences, it is necessary to take into consideration the risk associated with this phenomenon.

Year

Volume

7

Issue

4

Pages

28-39

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6455e8f5-fdad-4e73-97a0-164cff8c6d84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.