PL EN


2011 | 5 | 1 | 1-15
Article title

Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii

Content
Title variants
EN
Emotional intelligence and social intelligence in relation to coping in early adolescence
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Príspevok prezentuje výsledky výskumu týkajúceho sa vzťahu emocionálnej inteligencie (EI) a sociálnej inteligencie (SI) k zvládaniu záťaže. EI sme zisťovali jednak ako schopnosť (SIT-EMO) a jednak ako osobnostnú črtu (TEIQ-ASF). Chápaním príbuzná sociálna inteligencia bola zisťovaná TSIS. Copingové stratégie boli merané dotazníkom CCSC. Výskumnú vzorku tvorilo 104 detí v období ranej adolescencie. Výsledky poukázali na niektoré signifikantné vzťahy emocionálnej inteligencie a copingových stratégií. Prejavila sa špecifickosť dvoch konštruktov EI.
EN
This paper presents results regarding the relationship between emotional and social intelligence and coping strategies. Emotional intelligence was assessed as ability (Situational Test of Emotional Understanding) and as a personality trait (Trait EI questionnaire-Adolescent Short Form). Social intelligence, as a similar concept to EI, was examined by Tromsø Social Intelligence Scale (TSIS). Coping strategies were measured by using the Children’s Coping Strategies Checklist (Ayers, et al., 1999). The research sample consisted of 104 children at an early age of adolescence. Our results revealed some significant relationships between emotional intelligence and coping strategies. The distinctiveness of both constructs of EI was manifested.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
1-15
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.6494a36f-120f-4b40-96fc-15c5dd6ece85
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.