Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 69 | 3 | 545-560

Article title

Atonální hudba a nekonečná fragmentarita: Bloch a Schönberg

Authors

Content

Title variants

EN
Atonal music and infinite fragmentarity : Bloch and Schönberg
FR
La musique atonale et le Fragmentaire-Infini

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Pojem fragmentarity či fragmentárnosti netvoří jen ústřední pojem Blochovy filosofie hudby, nýbrž celé jeho estetiky, ba dokonce celé jeho ontologie – již lze charakterizovat jako marxistickou ontologii tvůrčí utopické imaginace. Navzdory tomu, že předmětem jeho hudebního zájmu byla zejména klasická, tonální hudba a že na rozdíl od Adorna atonální a dodekafonické hudbě věnoval poměrně malou pozornost, rádi bychom ukázali, že Schönbergova atonální hudba zaujímá, skrze problém fragmentárnosti, specifické místo v Blochově sociálně-utopické ontologii. Zároveň chceme upozornit na problematické aspekty Blochova pojmu fragmentarity. Tento pojem je totiž možná až příliš spjat s estetikou romantismu a jeho užití pro popis nové hudby je tímto limitované. Poslední část textu je potom korektivem této pozice s využitím myšlení Emmanuela Lévinase, zejména jeho estetiky a některých jeho poznámek o událostním charakteru hudby. Z hlediska Lévinasovy kritiky ontologie je totiž Blochova fragmentarita příliš spojená s představou totality, byť jen utopicky nastíněné. V samotném závěru se pak pokusíme poukázat na možné skloubení Blochovy koncepce nové hudby jako fragmentu a Lévinasova událostního přístupu k hudbě v širším rámci estetiky ambiguity.
EN
The concept of fragmentarity not only constitutes the central idea of Ernst Bloch’s philosophy of music, but also the whole of his aesthetics, even of his entire ontology – which can already be characterized as a Marxist ontology of creative, utopian imagination. In spite of the fact that the focus of his musical interest was chiefly classical, tonal music and that, unlike Adorno, he gave relatively little attention to atonal and dodecaphonic music, we would like to show that Schönberg’s atonal music occupied, by way of the problem of fragmentarity, a specific place in Bloch’s socio-utopian ontology. At the same time, we want to highlight problematic aspects of Bloch’s concept of fragmentarity. This concept is perhaps overly connected with the aesthetics of romanticism, and its use to describe new music is in this way limited. The last part of the text is then a corrective of this position using the thinking of Emmanuel Levinas, especially his aesthetics and some of his notes on the event nature of music. In fact, from the point of view of Levinas’ critique of ontology, Bloch’s fragmentarity too is overly connected with the idea of ​​totality, albeit only utopianly sketched. In the conclusion itself, we will then attempt to point out the possible combination of Bloch’s conception of new music as a fragment and Levinas’ event approach to music in the broader framework of the aesthetics of ambiguity.

Year

Volume

69

Issue

3

Pages

545-560

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Filosofický časopis, redakce, Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.65b8c11b-cdb3-4736-ba14-64092b6567e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.