PL EN


2008 | 5 | 1 | 81-102
Article title

Dějiny žen či gender history? : možnosti, limity, východiska

Content
Title variants
EN
A history of women or gender history? : opportunities, limits, and starting points
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Článek nabízí kritický přehled výzkumu dějin žen a gender history v posledních třiceti letech, se zaměřením na zakládající generaci amerických historiček. Podrobně sleduje debatu, kterou vyvolaly provokativní, až manifestační články Joan W. Scottové, zejména „Gender: užitečná kategorie historické analýzy“. Navíc se zabývá i rezervovanými proudy v historiografii, které by se daly nazvat feministickými. S mnoha drobnějšími exkurzy článek poukazuje například na limity stávajících interpretací těchto přístupů, neurčitost definice gender history a někdy příliš úzce definovanou koncepci gender history jako dějin moci. Autorka krátce zmiňuje český výzkum, který se až dosud soustředil na dějiny žen, spíše než na gender history, a prozatím, až na několik výjimek, nešel za recepci anglicky psaných prací a metod, které jsou v nich uplatňovány.
EN
The article provides a critical overview of research into the history of women and gender history of roughly the last three decades, focusing on the founding generation of American women historians. It considers in detail the debate that was called forth by the provocative, manifesto-like articles of Joan W. Scott, particularly ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’. In addition, however, it discusses reserved approaches to historiography, which can be called feminist. With many small observations the article considers, for example, the limits of existing interpretations of approaches, the fuzziness of the definition of gender history, and the sometimes too narrowly defined conception of gender history as the history of power. The author briefly also considers Czech research, which hitherto has tended to concentrate on the history of women rather than gender history, and for the time being has not, with few exceptions, gone beyond the reception of English-language works and the methods they employ.
Keywords
CS
dějiny   ženy   gender  
EN
history   women   gender  
Discipline
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
81-102
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.66df8f34-9198-4102-9054-55778d0694e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.