Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 5 | 1 | 81-102

Article title

Dějiny žen či gender history? : možnosti, limity, východiska

Content

Title variants

EN
A history of women or gender history? : opportunities, limits, and starting points

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Článek nabízí kritický přehled výzkumu dějin žen a gender history v posledních třiceti letech, se zaměřením na zakládající generaci amerických historiček. Podrobně sleduje debatu, kterou vyvolaly provokativní, až manifestační články Joan W. Scottové, zejména „Gender: užitečná kategorie historické analýzy“. Navíc se zabývá i rezervovanými proudy v historiografii, které by se daly nazvat feministickými. S mnoha drobnějšími exkurzy článek poukazuje například na limity stávajících interpretací těchto přístupů, neurčitost definice gender history a někdy příliš úzce definovanou koncepci gender history jako dějin moci. Autorka krátce zmiňuje český výzkum, který se až dosud soustředil na dějiny žen, spíše než na gender history, a prozatím, až na několik výjimek, nešel za recepci anglicky psaných prací a metod, které jsou v nich uplatňovány.
EN
The article provides a critical overview of research into the history of women and gender history of roughly the last three decades, focusing on the founding generation of American women historians. It considers in detail the debate that was called forth by the provocative, manifesto-like articles of Joan W. Scott, particularly ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’. In addition, however, it discusses reserved approaches to historiography, which can be called feminist. With many small observations the article considers, for example, the limits of existing interpretations of approaches, the fuzziness of the definition of gender history, and the sometimes too narrowly defined conception of gender history as the history of power. The author briefly also considers Czech research, which hitherto has tended to concentrate on the history of women rather than gender history, and for the time being has not, with few exceptions, gone beyond the reception of English-language works and the methods they employ.

Keywords

CS
dějiny   ženy   gender  
EN
history   women   gender  

Discipline

Year

Volume

5

Issue

1

Pages

81-102

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.66df8f34-9198-4102-9054-55778d0694e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.