Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 78 | 4 | 405-428

Article title

ON ISSUES OF ORGANIZING A LONG-TERM PRESERVATION OF DIGITAL RESOURCES IN POLAND (Problemy organizacji działań w zakresie dlugoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce)

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author discusses issues of organizing long-term preservation of digital resources in Poland. Referring to the literature in the field and results of a survey conducted in selected Polish memory-preserving institutions and publishing houses in 2007, she points to the awareness of the latter on the issue in question and presents their readiness and capability to bear responsibility for such a preservation. Education on digital data preservation in Poland is analyzed. Information is provided on the amount of digital data collected so far by Polish memory preserving institutions, current status of those resources and work conducted to maintain their accessibility.

Year

Volume

78

Issue

4

Pages

405-428

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

 • Aneta Januszko-Szakiel, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzinskiego 1, 30-705 Krakow, Poland

References

 • About PADI (\3 A.). [online]. National Library of Australia, Canberra [dostęp: 16.02. 2010].
Dostępny w World Wide Web: <http://www.nla.gov.au/padi/about.html>.
 • About American Memory. Mission and History (b.d.) [online]. Library of Congress, American
Memory, Washington, D. C. [dostęp: 16.02.2010]. Dostępny w World Wide Web:
<http://memory.loc.gov/ammem/about/index.html>.
 • ACADEMICA (2009). Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych [online]. Prezentacja
 Biblioteki Narodowej o projekcie ACADEMICA. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
[dostęp: 28.02,2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.fnp.org.pl/files/
ACADEMICA_prezentacja_FNP_www( 1 ).pdf>.
 • Archiwum Dokumentów Elektronicznych (b.d.). [online] Narodowe Archiwum Cyfrowe
[dostęp: 28.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://ade.ap.gov.pl/index.htm>.
 • Arms, Caroline R. (2000). Keeping Memory Alive: Practices for Preserving Digital Content
at the National Digital Library Program of the Library of Congress [online]. RLG-DigiNews, June 15, vol. 4, no. 3. [dostęp: 16.02.2010]. Dostępny w World Wide
Web: <http://worldcat.org'arcviewer/l/OCC/2007/08/08/0000070519/viewer/file505.
html#featurel>.
 • Beagrie, Neil; Greenstein, Daniel (1998). A Strategic Policy Framework for Creating and 
Preserving Digital Collections. Version 4.0 (Final Draft). ELib Supporting Study P3.
Library Information Technology Centre, South Bank University, London, 1998.
 • Bednarek-Michalska, Bożena (2006). Kujawsko Pomorska Biblioteka Cyfrowa a stan
dardy [online]. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy EBIB nr 4 (74).
[dostęp: 01.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2006/74/
michalska.php>.
 • Borghoff, Uwe M. [et al.] (2003). Langzeitarchivierung. Methoden zur Erhaltung digitaler 
Dokumente. Heidelberg: dpunkt.verlag.
 • Brandis, Leanne; Lyall, Jan: (1998). PADI: Preserving Access to Australian Information
and Cultural Heritage in Digital Form [online]. National Library of Australia, Canberra.
Staff Papers [dostęp: 16.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.nla.gov.
au/nla/staffpaper/lyall3.html>.
 • Brzeźniak, Maciej, et al. (2009). Usługi przechowywania danych KMDIPLATON-U4 dla
bibliotek cyfrowych [online]. Repozytorium Zespołu Bibliotek Cyfrowych PCSS [dostęp:28.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://dl.psnc.pl/biblioteka/dlibra/docm
etadataPid = 2 26&from=publicationfisshowContent=true >.
 • Centrum Promocji Informatyki (2002). [online]. CPI Warszawa [dostęp: 14.02.2008].
Dostępny w World Wide Web: .
 • Daszewski, Włodzimierz (2006). Trwałość płyt optycznych CD i DVD. "Przegląd Infor
macyjno-Dokumentacyjny" 2006, nr 2/293, s. 85-94.
 • Digital Preservation (b.d.). National Digital Information Infrastructure & Preservation
Program. A Collaborative Initiative of The Library of Congress [online]. Digital
Preservation, The Library of Congress [dostęp: 10.03.2010]. Dostępny w World Wide
Web: <http://www.digitalpreservation.gov>.
 • Digital Repository Certification Task Force (2006). [online]. RLG. The Research Libraries
Group [dostęp: 10.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://worldcat.org/ar-
cviewer/l/OCC/2007/08/08/0000070511/viewer/filel937.html>.
 • Dobratz, Susanne; Tappenbeck, Inka (2002). Thesen zur Zukunft der digitalen Lang
zeitarchivierung in Deutschland [online]. Bibliothek, vol. 26, nr 3, s. 257-261. [do
stęp: 12.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.bibliothek-saur.de/
2002_3/257-261.pdf>.
 • DPC (2009). About the DPC [online]. Digital Preservation Coalition [dostęp: 20.10.2010].
 Dostępny w World Wide Web: <http://www.dpconline.org/about>.
 • DPC History (2010). [online]. Digital Preservation Coalition [dostęp: 10.02.2010]. Do
stępny w World Wide Web: <http://www.dpconline.org/about/history.html>.
 • Fakten + Zahlen 2007 (2008) [online]. In: Barbara Fischer, [red.]: Deutsche Natio
nalbibliothek Jahresbericht 2007. Deutsche Nationalbibliothek, Leipzig, Frankfurt am
Main, Berlin [dostęp: 04.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.d-nb.
de/service/pdf/erwerbung_2007.pdf>.
 • Hauffe, Heinz (1998). Langfristige Verfügbarkeit elektronischer Medien. In: Elisabeth 
Böllmann [hrsg.]: Speicherbibliotheken - Digitale Bibliotheken. Wissen Verteilen
und Bewahren. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, s. 68.
 • Hedstrom, Margaret; Montgomery, Sheon (1999). Digital Preservation Needs and Requ
irements in RLG Member Institution. December 1998. RLG. Research Libraries
 Group, Mountain View, CA [online]. OCLC. Research [dostęp: 08.02.2010]. Dostępny 
w World Wide Web: .
 • Henze, Volker (1999). Langzeitarchivierung von Disketten. "Dialog mit Bibliotheken" nr 11,
 H. 3, S. 15-17.
 • History of the Electronic Records and ERA (b.d.). [online]. The National Archives and
 Records Administration, [dostęp: 16.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://
WWW.archives.gov/era/about/history, html>.
 • Janczewska-Sołomko, Katarzyna (2006). Digitalizacja zbiorów dźwiękowych w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej: zarys problematyki [online]. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy EBIB nr 8 (78) [dostęp: 12.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ebib.info/2006/78/a.php?janczewska>.
 • Januszko-Szakiel, Aneta (2005). Open Archival Information System - standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych. "Przegląd Biblioteczny" 2005, nr (73) 3, s. 341-358.
 • Kowalska, Małgorzata (2007). Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa: Wydaw. SBP, 2007.
 • KMD (2009). Krajowy Magazyn Danych [online]. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [dostęp: 11.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://kmd.pcss.pl/index.html>.
 • Kocójowa, Maria (2004). Elektroniczna edukacja dla archiwistów. W: Archiwistyka: Reforma kształcenia: Materiały Seminarium Rady Archiwalnej. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, s. 67-77.
 • Makowski, Tomasz (2008). Biblioteka Narodowa w dobie technologii cyfrowej. Wywiad z dr. Tomaszem Makowieckim - dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rozm. przepr. J. Chruścińska. "Poradnik Bibliotekarza", nr 9, s. 13-17.
 • Nestor (2010). Über uns [online]; [dostęp: 20.10.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.langzeitarchivierung.de/>.
 • Nestor Handbuch (2007). Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung Version 0.1. Nestor [dostęp: 11.05.2008]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.langzeitarchivierung.de/modules.phpPop = modloadSsname = PagEdfisfile = index8&page_id=2>.
 • Nowak Adam (2007). Nośniki pamięci i ich rola w digitalizacji. W: Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke [red.]: Biblioteki cyfrowe. Projekty, realizacje, technologie. Warszawa: Wydaw. SBP, 2007, s. 186-197.
 • Nowy program studiów - obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2010-12011 (2010). Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Uniwersytet Wrocławski [dostęp: 20.10.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/dydaktyka/41/315-nowy-program-studiow-obowizujcy-studentow-rozpoczynajcych-nauk-w-roku-akad-201011>.
 • Ochrona dziedzictwa cyfrowego (2003). Zalecenia. Oprac. National Library of Australia. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
 • PADI (2010). Preserving Access to Digital Information [online]. National Library Of Australia [dostęp: 20.02.2010], Dostępny w World Wide Web: <http://www.nla.gov.au/padi/>.
 • Pindlowa, Wanda (2004). Podstawy Informacji Naukowej w programach kształcenia wyższego dla archiwistów. W: Archiwistyka: Reforma kształcenia: Materiały Seminarium Rady Archiwalnej. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, s. 63-66.
 • PREMIS (2009). PREservation Metadata: Implementation Strategies. Working Group [online]. OCLC, Online Computer Library Center [dostęp: 10.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oclc.org/research/activities/past/orprojects/pmwg/ default.htm>.
 • Polskie Biblioteki Cyfrowe (2009). [online]; Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, Poznańska Federacja Bibliotek Naukowych [dostęp: 27.02.2010], Dostępny w World Wide Web: <http://www,man,poznan.pl/PBC/2009/?s=program-warsztaty>.
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSSj (2010). [online]. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe [dostęp: 12.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.man.poznan.pl>.
 • Preserving our Digital Heritage. Plan for the National Digital Information Infrastructure and Preservation Program. A Collaborative Initiative of the Library of Congress (2002). [online]. Library of Congress. The Digital Preservation 2002 [dostęp: 16,02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.digitalpreservation.gov/library/resources/pubs/docs/ndiipp_plan.pdf>.
 • Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania
obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020 (2009). [online]. Warszawa; Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego [dostęp: 11.02.2010]. Dostępny w World Wide Web:
<http://www.nina.gov.pl/fiIes/images/Program_digitalizacji_2009-2020.pdf>.
 • Projekt Karty UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa cyfrowego (2003). W: Ochrona 
dziedzictwa cyfrowego: zalecenia. Oprac. National Library of Australia. Warszawa: 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, s. 23-27.
 • Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). (2002). Recom
mendation for Space Data Systems. CCSDS 650.0-B-l. Blue Book, Iss. i. January
2002. Consultative Committee for Space Data System, Washington D. C. [online].
CCSDS.org-Publications, Reston, VA. [dostęp: 10.02.2010]. Dostępny w World Wide
Web: <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b 1 .pdf>.
 • Soszyński, Jacek (2004). Informacja na temat realizacji ścieżki magisterskiej „Dokumentacja
 elektroniczna i jej przechowywanie” w IINiSB. W; Archiwistyka: Reforma kształcenia:
 Materiały Seminarium Rady Archiwalnej. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych, s. 57-58.
 • The history of the e-Depot (b.d.). [online]; Koninklijke Bibliotheek, National Library of the
Netherlands, The Hague [dostęp: 16.02.2010]. Dostępny w World Wide Web: <http://
www.kb.nl/dnp/e-depot/operational/background/history-en.html >.
 • Twigge, Stephen (2003). Ocena dokumentów elektronicznych. W: Rosowska, Ewa [red.]:
 Archiwa w postaci cyfrowej: Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE.
Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, s. 132-139.
 • Waters, Donald; Garrett, ]ohn (1996). Preserving Digital Information. Report of the Task
Force on Archiving of Digital Information [online]. Washington D. C.: The Commission
on Preservation and Access, The Research and Library Group; OCLC, Online Computer
Library Center [dostęp: 01.09.2009]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.oclc.
org/programs/ourwork/past/digpresstudy/fmal-report.pdf>.
 • Why Can’t We Preserve Everything? (1999). Selection lusses for the Preservation of 
Digital Materials. Debate and Discussion at the Cedars Project Advisory Board
Meeting [online]. The British Library, St Pancras 28 May 1999 [dostęp: 12.02.2008].
Dostępny w World Wide Web: <http://www.leeds.ac.uk/cedars/documents/ABS01.
htm>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
10PLAAAA089618

YADDA identifier

bwmeta1.element.68f5a799-da78-3eff-945f-4745d317f047
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.