Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | 2 | 210-225

Article title

Vývoj vazby k blízkým osobám od raného dětství do dospělosti  : přehledová studie o vazbové hierarchii

Content

Title variants

EN
Development of multiple attachment relationships from infancy to adulthood : a review of attachment hierarchy

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Tato studie shrnuje teoretická vysvětlení vazbové hierarchie. Podle evoluční perspektivy se v situaci ohrožení sebe či vazbových osob aktivuje vazbové chování k tomu, aby bylo dosaženo blízkosti a emoční opory u vazbových osob, což jsou v raném dětství pečovatelé a později dále ve vývoji partneři. I když empirické studie využívají pro zkoumání v raném dětství a dále ve vývoji různých metod (pozorování a sebeposuzovací metody), je uvedený teoretický předpoklad podložen konzistentně empirickými výsledky od raného dětství až do dospělosti. Vazbová hierarchie je v rámci výzkumu aktuálním výzkumným tématem a k jeho řešení přispívají významně i studie tuzemské provenience. Bylo zjištěno, že vazbové preference partnerů u mladých dospělých jsou vzájemně propojeny s preferencemi pro přátele, ale nikoli s preferencemi rodičů. Závěrečné práce českých studentů přinesly zjištění týkající se hierarchie citové vazby u specifických populací s využitím vzorků účastníků vykonávajících vysoce riziková povolání, starších dospělých a mladých drogově závislých dospělých. Závěr studie nastínil směry budoucího výzkumu. Existuje jen omezený počet studií zkoumajících podkategorie vazbové hierarchie, úlohu přátel při přechodu z dětství do dospělosti a důsledky odchylek od normativních vzorců v rozvoji vazbové hierarchie.
EN
This review summarized theoretical explanations on attachment hierarchy. Drawing upon the evolutionary perspective, during emergency situations for self and attachment figures, people activate their behaviors to seek closeness and emotional support toward their attachment figures who are the caregivers in infancy and young childhood and the romantic partner in older childhood and beyond. Although empirical studies use different methods between studies for infants and young children and studies for older children and beyond (observational and self-report methods, respectively), this theoretical idea has been supported consistently from infancy to adulthood. In addition, authors highlighted that attachment hierarchy is a timely research topic in attachment research, and Czech studies have been contributing to the research field. Specifically, authors demonstrated that young adults’ romantic preferences were interdependent with their friend preferences but not with their parental preferences. Czech students’ theses demonstrated unique attachment hierarchies in special populations, employing samples of participants with life-threatening jobs, older adults, and young adults with drug problems. Finally, authors focused on future research directions. There is only a limited number of studies exploring subcategories of attachment hierarchy, roles of friends during the transition from childhood to adulthood, and outcomes of deviation from normative patterns of attachment hierarchy development.

Year

Volume

63

Issue

2

Pages

210-225

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.68f7c1b4-adb9-46c1-95d8-c9276669eb12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.