Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 21 | 27-46

Article title

Rada Społeczno-Ekonomiczna – nowa szansa dialogu w Polsce

Content

Title variants

EN
Socio-Economic Council – a new institution in Polish civil dialogue

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy Rada Społeczno-Ekonomiczna jako nowe rozwiązanie instytucjonalne stwarza w Polsce szansę na przezwyciężenie niedostatków dialogu społecznego i obywatelskiego. Jej powołanie wzorowane jest na unijnej instytucji – Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. W konkluzji autor stwierdza, że rozwiązania unijne nie znajdują odpowiedniego odzwierciedlenia w polskiej rzeczywistości. W związku z tym prognozuje, że Rada Społeczno-Ekonomiczna w niewielkim stopniu zmieni świadomość i kulturę obywatelską polskiego społeczeństwa.
EN
The Socio-Economic Council is a new institution in Poland. The question is whether it is a real chance for overcoming the weaknesses of social and civil dialogue or only another example of imitating EU institutions. The Council follows the pattern of the European Economic and Social Committee. It is concluded that EU solutions are not properly reflected in the Polish reality. The Socio-Economic Council is another symptom of a superficial copying of EU institutions and it will hardly change the civic culture in Poland.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

References

 • Długosz D. 2006, W kierunku debaty publicznej?, „Trzeci Sektor”, nr 4.
 • Długosz D., Wygnański J.J. 2005, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa [brak inf. o wydawnictwie].
 • Edith A. 2005, Interview Quatre Grandes Cultures Associatives en Europe, w: Les Initiatives Citoyennes en Europe, Alternatives Economiques, Hors Série Pratique, No. 19, May.
 • European Commission: European governance. A White Paper, http://eurlex,Europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf).
 • Fałkowski M. 2006, Instytucjonalizacja dialogu trójstronnego w Polsce po roku 2001, „Trzeci Sektor”, nr 6, Warszawa.
 • Fałkowski M., Grosse T., Napiontek O. 2006, Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002–2005, ISP, Warszawa.
 • Fazi E., Smith J. 2006, Civil Dialogue: Making it Work Better. Study Commissioned by the Civil Society Contact Group, Brussels, http://act4europe.horus.be/module/FileLib/Civil%20dialogue,%20making%20it%20work%20better.pdf.
 • Frieske K.W. 2005, Dialog społeczny i demokracja, w: Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, red. D. Zalewski, IPiSS, Warszawa.
 • Gąciarz B., Pańków W. 2001, Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa, ISP, Warszawa.
 • Gliński P. 2005, Aktywność aktorów społecznych – deficyt obywatelstwa wobec codziennej zaradności Polaków, w: Kręgi integracji i rodzaje tożsamości, red. W. Wesołowski, J. Włodarek, Scholar, Warszawa.
 • Gliński P. 2009, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – dwadzieścia lat przemian, w: Transformacja systemowa w Polsce 1989–2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, UŚ, Katowice.
 • Grosse T.G. 2006, Dialog społeczny a dialog obywatelski w Unii Europejskiej, „Trzeci Sektor”, nr 4; http://www.uea.ac.uk/psi/people/Perez-Solorzano 20documents/Europeansiation%20NP-S.PDF.
 • Habermas J. 2005, Faktyczność i obowiązywanie, w: Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Scholar, Warszawa.
 • Informacja na temat działania instytucji dialogu społecznego w ministerstwach i państwowych jednostkach organizacyjnych 2005, MGiP, Warszawa.
 • Instytucje dialogu społecznego przy urzędach państwowych – informator 2007, MPiPS, Warszawa.
 • Kaczocha W. 2004, Demokracja proceduralna oraz republikańska, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Leś E. 2003, Rola Rady Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu polskiego dialogu obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, wykład wygłoszony podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego 27 listopada 2003 r.
 • Lewenstein B., Palska H. 2004, Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą – analiza badań jakościowych, w: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński, IFIS PAN, Warszawa.
 • Łukasiewicz P. 1980, Dialog jako metoda badawcza, w: Problemy teoretyczne i metodologiczne badań stylu życia, red. A. Siciński, Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa.
 • Makowski G. 2008, Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce jako mechanizm partycypacji obywateli w procesie stanowienia prawa, w: Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, red. M. Rymsza, Fundacja ISP, Warszawa.
 • Mandrysz W. 2007, Dialog społeczny, dialog obywatelski w Polsce – dotychczasowe doświadczenia. Próba bilansu, w: Negocjowana demokracja czyli europejskie governance po polsku, red. K. Wódz, Scholar, Warszawa.
 • Niewiadomska-Guentzel M. 2008, Ogólny obraz współpracy międzysektorowej, w: U progu zmian. Pięć lat ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, red. G. Makowski, Fundacja ISP, Warszawa.
 • Marczewska-Rytko M. 2001, Demokracja bezpośrednia teorii i praktyce politycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Misztal W. 2010, Dialog obywatelski we współczesnej Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sartori G. 1998, Teoria demokracji, tłum. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schimanek T. 2003, Dialog społeczny: wyzwania dla rządu i organizacji pozarządowych, „Analizy i Opinie”, nr 9.
 • Schimanek T. 2007, Dialog obywatelski Polska 2007, ocena wybranych instytucji dających obywatelom możliwość wpływania na podejmowanie decyzji publicznych, Instytut Spraw Publicznych, Projekt Kompas, Warszawa.
 • Sroka J. 2008, Dialog obywatelski w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, w: Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka Państwa, red. M. Rymsza, Fundacja ISP, Warszawa.
 • Stokowska A. 2007, Rada działalności pożytku publicznego jako ciało konsultacyjne, w: Organizacje pozarządowe. Dialog obywatelski. Polityka państwa, red. M. Rymsza, Fundacja ISP, Warszawa.
 • Szomburg J. 2005, Komunikacja i dialog dźwignią rozwoju Polski, „Wartości i Rozwój”, nr 4, Gdańsk.
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 310, t. 47.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Van Kersbergen K.I, van Waarden F. 2004, ‘Governance’ as a Bridge between Disciplines: Cross-Disciplinary Inspiration Regarding Shifts in Governance and Problems of Governability, Accountability and Legitimacy, „European Journal of Political Research”, No. 43, http://www.kongres.ofop.eu/index.php?option=com_content&vie w=article&id=7&Itemid=11.
 • www.pozytek.gov.pl/Organizacje,pozarzadowe,376.html (5.11.2007).
 • www.pozytek.gov.pl/Organizacje,pozarzadowe,376.html).
 • Zasady dialogu społecznego, dokument programowy rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10762

YADDA identifier

bwmeta1.element.69d06f87-2ea3-33f7-aaee-3b95a189f755
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.