PL EN


2017 | 11 | 3 | 27-38
Article title

Sborový zpěv a jeho psychologické souvislosti

Content
Title variants
EN
Psychological context of choral singing
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Tato systematická přehledová studie pojednává o psychologických souvislostech sborového zpěvu. Zaměřuje se zejména na přínosy sborového zpěvu, na vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou. Tyto cíle jsou mapovány na základě analýzy výzkumných studií. Do systematické přehledové studie bylo zahrnuto 17 výzkumných studií (kvantitativních i kvalitativních), které byly podrobně analyzovány. Výsledky těchto výzkumů poukazují na pozitivní přínosy sborového zpívání u klinické populace, u neklinické populace (přínosy u některých zdravotních problémů ‒ např. duševní poruchy, neurologické poruchy, rakovina), u vězňů. Na základě uvedených výzkumných studií lze sborový zpěv považovat za přínosnou volnočasovou aktivitu. Sborový zpěv má i terapeutický účinek a může napomáhat k resocializaci u některých znevýhodněných skupin obyvatelstva. V systematické přehledové studii jsou také uvedeny doporučení pro další výzkum sborového zpěvu.
EN
This systematic review discusses the psychological context of choral singing. It focuses especially on the benefits of choral singing, on the relation between choral singing and well-being. These targets are mapped based on the analysis of research studies. 17 research studies (quantitative and also qualitative) were included in the systematic review and analyzed in detail. Results of these research studies show positive benefits of choral singing in a non-clinical population, clinical population (benefits for some health problems ‒ e.g. mental disorders, neurological disorders, cancer), for prisoners. On the basis of listed research studies, choral singing may be considered as a beneficial leisure time activity. Choral singing has also a therapeutic effect and may assist in the resocialization of some disadvantaged groups. Recommendations for further research of choral singing are also given in the systematic review.
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
27-38
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.69d6c00a-97f7-4a48-9fa8-79b4dd82a7d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.