Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 63 | Supplement_1 | 2-14

Article title

Objective poverty and willingness to delay gratification : do different poverty thresholds and cognitive load matter?

Content

Title variants

SK
Objektívna chudoba a (ne)ochota odďaľovať odmenu : do akej miery sú rôzne hranice chudoby a kognitívna záťaž relevantné?

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Objectives. Poverty has been premised as one of the main causes of various forms of non-productive behaviour such as the unwillingness to delay gratification. The paper aims to examine the relationship between income, as an objective economic indicator, and poor delay of gratification. It puts a particular focus on different poverty thresholds and also after taking cognitive load into account. Sample and settings. A total of 697 participants (out of which 233 also completed the retest) were recruited in two data collections. The participants provided information about their household income, frequency in experiencing negative affect and stress (together forming cognitive load) as well as their tendency to delay gratification. Statistical analysis. The effect sizes for each subsample and poverty threshold were synthesized in a multilevel meta-analysis. Additional Bayesian estimations served as a sensitivity analysis. In order to test whether the average effect sizes differed from Hedges, g = 0.2 (our smallest effect size of interest), equivalence testing was used. Results. The results indicated very small effects of poverty thresholds on the willingness to delay gratification. Hedges, g varied from -0.01 to 0.20 for all the performed analyses. Study limitations. The potential limitations/explanations of the results have been identified. In particular, the core sociodemographic aspects of the sample, the possible social desirability in responding, the general over-reliance on objective poverty thresholds when explaining psychological concepts as well as the rather low verisimilitude of existing theories.
SK
Cieľ. Chudoba je jednou z hlavných príčin neproduktívneho správania, akým je napríklad neochota odďaľovať odmenu. Článok sa zameriava na preskúmanie vzťahu medzi príjmom (ako objektívnym indikátorom chudoby) a neochotou odďaľovať odmenu. Špeciálne sa zameriava na efekt rôzne stanovených hraníc chudoby, berúc do úvahy taktiež kognitívnu záťaž osôb. Výskumný súbor. Výskum bol realizovaný v 2 vlnách a zúčastnilo sa ho spolu 697 participantov (233 z nich absolvovalo retest). Participanti odpovedali na otázky týkajúce sa príjmu domácnosti, frekvencie zažívania negatívneho afektu a stresu (dokopy tvoriacich kognitívnu záťaž) a tiež na ich ochotu odďaľovať odmenu. Štatistická analýza. Vyextrahované veľkosti efektov pre všetky podskupiny a rôzne stanovené hranice chudoby boli syntetizované v rámci viacúrovňovej meta-analýzy. Analýza sensitivity bola realizovaná za použitia Bayesiánskych odhadov. Na posúdenie toho, či sa pozorovaná priemerná veľkosť efektu líšila od Hedgesovho g = 0.2 (najmenšia relevantná veľkosť efektu; SESOI) bolo použité testovanie ekvivalencie. Výsledky. Rôzne stanovené hranice chudoby mali len malý efekt na (ne)ochotu odďaľovať odmenu – Hedgesovo g variovalo v rozmedzí -0.01 až 0.20 pre všetky realizované analýzy. Obmedzenia štúdie. Medzi limity štúdie je možné zaradiť jadrové sociodemografické charakteristiky výskumného súboru, potenciál výskytu sociálne žiaducich odpovedí, prehnanú dôveru v rôzne objektívne hranice chudoby pri snahe o vysvetlenie psychologických fenoménov, či relatívne nízku vierohodnosť existujúcich teórií.

Year

Volume

63

Issue

Pages

2-14

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6ac84120-73a5-4af4-b9e7-8c4c6ec0de42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.