Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 20 | 89-103

Article title

Pytania o kierunek przemian struktury społecznej małego miasta - na przykładzie Krosna Odrzańskiego

Content

Title variants

EN
Enquires into the direction of changes in the social structure of a small town (exemplified by Krosno Odrzańskie)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule autorka rozważa możliwość ujmowania kierunku przemian struktury społecznej nie tylko jako efektu (skutku) transformacji. Zastanawia się również nad jego ewentualnym znaczeniem dla zachodzących przekształceń. Uwzględniając oba aspekty, proponuje określanie przemian jako protransformacyjne – powstanie kategorii (segmentów, warstw, klas) zainteresowanych przebiegiem przemian, tzn. ich podtrzymaniem, wzmacnianiem czy przyspieszaniem; atransformacyjne – są następstwem transformacji społeczno-ustrojowej, lecz nie mają znaczenia dla przebiegu i powodzenia tego procesu; antytransformacyjne – takie przemiany, które są odwróconą konsekwencją procesu transformacji i równocześnie utrudniają przekształcenia systemowe. Dane wykorzystane w artykule pochodzą z badań sondażowych zrealizowanych w latach 2007–2008 wśród mieszkańców Krosna Odrzańskiego. Badania dotyczyły przemian struktury społecznej małego miasta pogranicza polsko-niemieckiego.
EN
In the article , it is proposed to consider the possibility of perceiving the direction of changes in the social structure not only as effects (outcomes) of transformation. Moreover, the possible significance this direction bears for the changes taking place is addressed. Taking into account both these aspects, it is suggested to describe these changes as pro-transformational – forming categories (segments, strata, classes) centered around the changes, i.e. sustaining, reinforcing or precipitating them; atransformational which are the aftermath of a socio-systemic transformation, but bear no significance for the course or success of this process; anti-transformational changes which are a reverse consequence of the transformation process and, at the same time, hinder systemic transformations. The data used in the article come from surveys conducted in 2007-2008 among Krosno Odrzanskie inhabitants. The research concerned changes in the social structure of a small town in the German-Polish borderland.

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Anna Mielczarek-Zejmo, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra, Poland

References

 • Boudon R. 2008, Efekt odwrócenia, Ofi cyna Naukowa, Warszawa.
 • Domański H. 2000, Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Gilejko L.K. 2001, Robotnicy: przegrana klasa, w: Manowce polskiej prywatyzacji, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gilejko L.K. 2005, Przegrana większość. Robotnicy i chłopi, w: Polska. Ale jaka?, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Ofi cyna Naukowa, Warszawa.
 • Janicka K. 2000, Przemiany struktury społecznej w dobie transformacji: perspektywa globalna i lokalna, w: Ryzyka transformacji systemowej, red. W. Warzywoda-Kruszyńska, J. Grotowska-Leder, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź.
 • Jarosz M. 2008 (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Kotlarska-Michalska A. 2002, Nowe kategorie społeczne, w: Współczesne społeczeństwo polskie, red. R. Suchocka, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań.
 • Kowalik T. 1997, Ustrojowa wizja gospodarki polskiej, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 • Kozłowski P. 1997, Szukanie sposobu. Społeczne uwarunkowania procesu transformacji gospodarki w Polsce w latach 1989–1993, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Marody M. 2004, Wstęp, w: Zmiana czy stagnacja?, red. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Marody M., Giza-Poleszczuk A. 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Morawski W. 2000, Zmiana instytucjonalna: społeczeństwo, gospodarka, polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Słomczyński K.M., Janicka K. 2005, Pęknięta struktura społeczeństwa polskiego, w: Polska. Ale jaka?, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Ofi cyna Naukowa, Warszawa.
 • Słomczyński K.M., Janicka K., Mach B.W., Zaborowski W. 1996, Struktura społeczna a osobowość: psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany systemowej, IFiS PAN, Warszawa.
 • Sztompka P. 1994, Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji, „Studia Socjologiczne”, nr 1.
 • Zagórski Z. 2007, Hybrydy transformacyjne. Problem segmentów „garnuszkowych” a ład narodowo-obywatelski, w: Enklawy życia społecznego, red. L. Gołdyka, I. Machaj, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

CEJSH db identifier
11PLAAAA10085

YADDA identifier

bwmeta1.element.6b595162-8e97-3453-a4ec-2cfd6ec4fb0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.