Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 155 | 9 | 754-773

Article title

Nové možnosti trestného postihu cudzích bojovníkov? Niekoľko poznámok k právnej úprave § 419A Trestného zákona

Authors

Content

Title variants

EN
New Ways to Prosecute Foreign Fighters? Some Notes on the Regulation of Section 419a of the Criminal Code

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Článok pojednáva o novej právnej úprave skutkovej podstaty trestného činu účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny na území iného štátu.V jeho prvej časti je ozrejmený význam terminológie, s ktorou pracuje uvedená skutková podstata, a to rozborom pojmov „organizovaná ozbrojená skupina“, „aktívne podieľanie sa na bojovej činnosti (organizovanej ozbrojenej skupiny)“ a „vojna“. Druhá časť identifikuje slabiny skutkovej podstaty spočívajúce predovšetkým v nedostatočne ustálenom význame niektorých použitých pojmov a v ich sťaženej aplikácií s ohľadom na reálie súčasných ozbrojených konfliktov. V tejto časti je zároveň analyzovaný vzájomný vzťah predmetného trestného činu k trestným činom terorizmu podľa Trestného zákona, respektive k aktom terorizmu, ktoré sú Bezpečnostnou radou OSN dlhodobo vyhodnocované ako hrozba pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Článok polemizuje nad potrebou uzákonenia postihu účasti na bojovej činnosti organizovanej ozbrojenej skupiny v (cudzom) ozbrojenom konflikte, zamýšľa sa nad jeho prínosom pre slovenskú právnu úpravu a v tomto smere, pre účely komparácie, venuje pozornosť českej právnej úprave a súvisiacim aktuálnym legislatívnym aktivitám. V závere sa prikláňa ku konštatovaniu, že vhodnejším nástrojom represie sa javí jednotlivcov stíhať za konkrétne skutky, ktorých sa dopustia v čase ozbrojeného konfliktu, ak sú tieto trestnými podľa konkrétnych ustanovení Trestného zákona.
EN
The article discusses elements of criminal offence called participation in combat activities of organized armed group on the territory of other State. In its first part, new criminal terminology is clarified, especially with regards to concepts of “organized armed group”, “direct participation in combat activities” and “war”. The second part identifies the weaknesses of the elements of criminal offence in question, consisting in two aspects: insufficiently settled meaning of certain concepts and their application by relevant bodies acting in the criminal proceedings and by judicial bodies within the factual legal environment of contemporary armed conflicts. This part of the article further analyses mutual relation between the criminal offence of active participation in combat activities of organized armed group and terrorism as a crime recognized by the Criminal code and as a threat to international peace and security within international legal environment. The article tries to answer the question whether qualification of direct participation in combat activities of organized armed group as a criminal offence was a necessary measure and in this regard provides a brief analysis of levant legal norms and related draft legislation that is proposed to be adopted within the legal order of Czech Republic. The article concludes with author’s opinion that it seems to be more suitable to prosecute individuals for particular acts that violate certain provisions of the Criminal code, whether they occur during an armed conflict or not.

Contributors

author
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6b65a485-c6eb-4951-ae9f-c6336da3a0a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.