PL EN


2015 | 63 | 1 | 3-39
Article title

Mikuláš Konáč z Hodíškova - inspirace k úvahám o humanismu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
b1_This article carries on from articles recently published by Česká literatura endeavouring to present the main issues surrounding literature in Jagellon Bohemia. As Mikuláš Konáč of Hodíškov (who died in 1546, http://viaf.org/viaf/83779132/) was not just the author of the original works and translations, but first and foremost a printer, it would appear useful to explore his place in Czech culture through the prism of both activities together. The main feature of Konáč’s writing and printing work was not just his service to Czech society, but also to no small extent his ambition to excel, even at the expense of conflicts stu die 39 between slowly and passively adopted early humanistic literary and publishing trends and the as yet not fully developed early Renaissance typography. As a translator, Konáč broadly straddled the medieval and the early modern eras, as living primarily in a medieval manner, this is the way he was moulded by burgher society in the first third of the 16th century. As a tradesman with creative ambitions he sought models to arouse the attention of potential readers while helping to cultivate them, and it was perhaps a matter of indifference to him which cultural areas they came from or how far back into the past they went. With his readers in mind, he substantially bolstered the role of forewords, dedications and other book paratexts. He also extended the genre range of contemporary literature to a small extent. However, phenomena which have been described by previous generations of researchers both in the case of Konáč and of Jagellon era writing as humanistic are considered by us to be manifestations of domestic Irenicism. Konáč’s conception coincides with this European mainstream of thought in its emphasis on the general good and Christian morality, although it parts company with it in its intolerant view of the Unity of the Brethren and Lutheranism.
EN
2_Unity of the Brethren and Lutheranism. We suggest the rather contentious term national humanism, a survival from a previous era, should be replaced by a new term, the proto-revival of burgher society.
CS
a1_Stať navazuje na Českou literaturou nedávno publikované pokusy představit hlavní problémy písemnictví jagellonských Čech. Poněvadž Mikuláš Konáč z Hodíškova (zemř. 1546) byl nejen autorem původních děl a překladů, ale především tiskařem, jeví se užitečné zkoumat jeho místo v české kultuře prizmatem obou aktivit společně. Hlavním rysem Konáčovy spisovatelské a řemeslné tvorby nebyla pouze služba české společnosti, nýbrž v nemalé míře také ambice vyniknout, a to i za cenu rozporů mezi pasivně a pomalu přijímanou raně humanistickou literární a vydavatelskou tendencí a mezi pořád ještě nenaplněnou raně renesanční typografií. Konáč v roli překladatele stál široce rozkročený mezi středověk a novověk, poněvadž takto ho determinovala měšťanská společnost první třetiny 16. století, žijící většinově ještě středověkým způsobem. Jako živnostník s tvůrčími ambicemi hledal takové vzory, které by vzbudily pozornost potenciálního čtenáře a zároveň napomohly jeho kultivaci, a bylo mu asi lhostejné, z jakých kulturních oblastí a z jak vzdálené minulosti pocházejí. S ohledem na čtenáře významně posílil funkci předmluv, dedikací a jiných knižních paratextů. Také nepatrně rozšířil žánrové spektrum soudobé literatury. Jevy, které byly minulými generacemi badatelů označeny jak u Konáče, tak i v písemnictví jagellonské éry za humanistické, však pokládáme za projevy domácího irénismu. Konáčovo pojetí se s tímto evropským myšlenkovým proudem shoduje v důrazu na obecné dobré a na křesťanskou morálku, avšak rozchází se s ním v netolerantním postoji k Jednotě bratrské nebo luterství.
CS
a2_Ze starších dob přežívající, avšak poněkud konfliktní termín „národní humanismus“ navrhujeme nahradit nově zavedeným výrazem „proto-obrození“ měšťanské části společnosti.
Year
Volume
63
Issue
1
Pages
3-39
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Česká literatura, redakce, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.6bcec068-f9b6-4d07-8ee7-e83d3882eaf4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.