Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 65 | 5-6 | 545-556

Article title

Zwischen Wien und Böhmisch Krumau : Eine Miszelle zum Werk des Bildhauers Johann Anton Zinner

Content

Title variants

EN
Between Vienna and Český Krumlov : remarks on the work of sculptor Johann Anton Zinner
CS
Mezi Vídní a Českým Krumlovem : poznámky k dílu sochaře Johanna Antona Zinnera

Languages of publication

DE

Abstracts

EN
This paper focuses on the Viennese sculptor Johann Anton Zinner, who to date had enjoyed only little recognition both in the Austrian and the Bohemian research and intends to take a biographical and culturally ample view of the artist. Based on sources, which were previously unknown, several biographical details can be presented and main relationships shown, furthermore three case studies help to reveal the origins of his works of art. As this survey shows, Zinner left a clear mark in Český Krumlov but was always closely related to the Viennese art scene. According to the Vienna Diarium, Johann Anton Zinner was first a pupil of the distinguished court sculptor Lorenzo Mattielli in Vienna. Since the early 1730s, the sculptor appears in the service of several noble patrons, as for example Gabriel Erdödy, bishop of Erlau and Joseph Esterházy’s widow, Maria Octavia Gilleis. From 1745 on, he seems to have been employed mostly in the service of Josef Adam Prince Schwarzenberg and therefore he worked in the gardens of the Schwarzenberg family in Vienna as well as in their possessions located in South Bohemia. In his first works for Josef Adam Prince Schwarzenberg, as the sculptural adornment of the Winter Riding School’s portal in Český Krumlov, Zinner’s origins from the workshop of Lorenzo Mattielli are striking. Zinner’s contacts to the Vienna Academy becomes most obvious in his reliefs made of clay. Especially his altar relief designed for the castle chapel in Český Krumlov not only reveals the artist’s dependence on Georg Raphael Donner’s compositions and his penchant for material effects but also shows structural analogies to the reliefs of Jacob Christoph Schletterer. In a final step, the paper introduces a previous unknown sculpture of Johann Anton Zinner and thus contributes to the research of the Central Europe baroque sculpture in the middle of the 18th century.
CS
Studie se zaměřuje na vídeňského sochaře Johanna Antona Zinnera, kterému se doposud nedostalo mnoho uznání ani v rakouském, ani v českém bádání, a chce poskytnout biografický a kulturně bohatý pohled na tohoto umělce. Díky dosud neznámým pramenům je možné představit několik biografických detailů a upozornit na nejdůležitější vztahy. Tři případové studie navíc pomohou odhalit původ jeho uměleckých děl. Tento průzkum ukazuje, že Zinner v Českém Krumlově zanechal zřetelnou stopu, ale stále zůstával těsně spjatý s vídeňskou uměleckou scénou. Podle Vienna Diarium byl Johann Anton Zinner nejprve žákem význačného vídeňského dvorního sochaře Lorenza Mattielliho. Od počátku třicátých let 17. století se sochař objevuje ve službách několika šlechtických patronů, například Gabriela Erdödyho, biskupa z Erlau nebo Marie Octavie Gilleis, vdovy po Josefu Esterházym. Od roku 1745 byl pravděpodobně zaměstnaný převážně ve službách Josefa Adama knížete Schwarzenberga a pracoval v zahradách Schwarzenbergů ve Vídni i na jejich územích v jižních Čechách. V prvních dílech pro Josefa Adama knížete Schwarzenberga, jako v sochařské výzdobě portálu zimní jízdárny v Českém Krumlově, jsou Zinnerovy počátky v dílně Lorenza Mattielliho zjevné. Zinnerovo spojení s vídeňskou uměleckou akademií je nejpatrnější v jeho reliéfech z pálené hlíny. Zejména oltářní reliéf vytvořený pro zámeckou kapli v Českém Krumlově odkrývá nejen umělcovu závislost na kompozicích Georga Raphaela Donnera a na jeho zálibě v působení materiálu, ale také vykazuje strukturní analogie k reliéfům Jacoba Christopha Schletterera. Na závěr článek představuje dosud neznámou sochu od Johanna Antona Zinnera, a tak přispívá k výzkumu středoevropského barokního sochařství v polovině 18. století.

Journal

Year

Volume

65

Issue

5-6

Pages

545-556

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6bf6948e-151c-43ce-acf8-102aba7d9cb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.