Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 | 62 | 2 | 323-334

Article title

Rybalʹsʹka leksyka u formuvanni hidronimiv, prizvyshch i prizvysʹk v ukrayinsʹkiy movi

Authors

Content

Title variants

UK
Рибальська лексика у формуванні гідронімів, прізвищ і прізвиськ в українській мові
EN
Fishing vocabulary in the formation of hydronyms, surnames and nicknames in Ukrainian language
CS
Rybářské názvosloví v utváření hydronym, příjmení a přezdívek v ukrajinštině

Languages of publication

UK

Abstracts

EN
This article aims to identify motivational and word-forming models of names of small rivers and lakes, surnames and nicknames which are based on “fishing” vocabulary. The methodology includes continuous sampling of onyms related to the field of fish and fishing, their word-formation analysis, linguistic observation of etymology, and interpretation in dictionaries to determine motivational models. The article is based on etymological dictionaries of Ukrainian language, Proto-Slavic dictionary of hydronyms, historical and etymological investigations, and dialect dictionaries. The classified fishing hydronyms are formed according to the motivational model “naming a water object according to the species of the fish that predominates in it”. The motivational model of “naming a river according to the external or behavioral characteristics of fish” seems less probable, as such names may refer both to the characteristics of fish and of the stream (e.g. tiny, winding). As for the surnames, a wider range of forming models is observed, e. g. a similarity between a specific person’s external characteristics and a fish, or between their behavioural traits. Naming motivation for “fishing” nicknames (which are actually based on the same models as surnames and very frequently serve as a link between a common noun and a proper name, in this case personal name) can be even more diverse. A great part of fishing nicknames is formed according to the motivational model “naming the person after a potential seme in the semantic structure of the word-motivator”, which often involves unexpected motivation.
CS
Cílem této studie je identifikovat motivační a slovotvorné modely u hydronym (jména menších vodních toků a jezer) a antroponym (příjmení a přezdívky), která jsou založena na rybářském názvosloví. Do výzkumu byla zahrnuta vybraná onyma, která se vztahují k této slovní zásobě. Jména a odpovídající apelativa byla analyzována z hlediska slovotvorby a etymologie. Studie vychází z etymologických slovníků ukrajinštiny, praslovanského slovníku hydronym, různých historických a etymologických výzkumů a nářečních slovníků. Analyzovaná hydronyma jsou tvořena podle modelu „pojmenování vodního objektu podle druhu ryby, který v něm převládá“. Tento model se zdá být pravděpodobnější než model „pojmenování vodního toku podle vnějších znaků či způsobů chování dané ryby“, protože tato pojmenování mohou odkazovat nejen k vlastnostem ryby, ale i řeky samotné (např. malinká, hbitá). U příjmení lze pozorovat více modelů, např. jméno vzniká na základě vzhledu či chování jedince, které připomíná vlastnosti ryby. V případě přezdívek modely z části vycházejí ze způsobu tvoření příjmení (přezdívka se nezřídka stává mezičlánkem mezi apelativem a příjmením). Velká část těchto přezdívek je vytvořena podle modelu „pojmenování osoby podle potenciálního sému v sémantické struktuře motivačního slova“, což často zahrnuje i motivaci „příležitostnou“ (neočekávanou).

Journal

Year

Volume

62

Issue

2

Pages

323-334

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Acta onomastica, redakce, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6d524c40-6dd1-4c06-828e-f90defa50a43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.