Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 25 | 3-4 | 433-487

Article title

Sovětská základna uprostřed Čech  : Milovice v době sovětské vojenské přítomnosti na území Československa (1968-1991)

Authors

Content

Title variants

EN
The  Soviet base in the middle of Bohemia : Milovice at the time of the Soviet military presence in the territory of Czechoslovakia (1968-1991)

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Studie se pokouší v ucelené podobě zachytit různé stránky spjaté s přítomností sovětské vojenské posádky ve středočeské obci Milovice v letech 1968 až 1991. Opírá se přitom do značné míry o lokální archivní a jiné prameny. Autor nejprve stručně představuje historii Milovic. Tato lokalita i s okolím byla od počátku dvacátého století významně modelována pod vlivem unikátního vojenského výcvikového prostoru v místní části Mladá, který sloužil postupně rakousko-uherské, československé, německé, znovu československé a nakonec sovětské armádě. Milovice tak tvoří ojedinělé prostředí, které v současnosti prochází přeměnou z oblasti zatížené chátrajícími vojenskými objekty a ekologickými škodami v dynamicky se rozvíjející menší město. Zvláště zajímavá kapitola tohoto místa se začala psát po 21. srpnu 1968, kdy intervenční Sovětská armáda převzala zdejší vojenský prostor a zřídila zde nejen početnou posádku, ale také sídlo Střední skupiny sovětských vojsk. Milovice se tak staly nejen prominentní a přísně střeženou zónou, ale i politickým symbolem sovětské vojenské přítomnosti v Československu.Autor se zaměřuje především na vývoj vztahů mezi místními obyvateli a příslušníky sovětské posádky (patřili k ní nejen vojáci, ale i rodiny důstojníků a civilní zaměstnanci), ale také na změny zdejšího prostředí i každodenního života a na důsledky sovětského pobytu v daném období. Sleduje protesty místních občanů proti sovětské invazi, jejich odmítavé reakce na usídlení sovětské posádky a poté postup takzvané normalizace na Milovicku a v nymburském okrese, vyznačující se změnou postojů místních politických orgánů a stranickými prověrkami, navazováním styků se Sovětskou armádou i manifestačními návštěvami oficiálních státních a stranických činitelů. Zevrubně popisuje problematickou bezpečnostní situaci v Milovicích s množstvím drobnějších kriminálních incidentů i zostřenou policejní kontrolou, vážné ekologické škody, zejména znečištění vodních zdrojů a půdy ropnými produkty, problémy obyvatel se zásobováním pitnou vodou, potravinami a průmyslovým zbožím (ale i oblíbené nákupy místních v nadstandardně zásobených sovětských prodejnách), dopravní komplikace, devastaci obytných a veřejných prostor, spojenou s častým nerespektováním předpisů a pravidel soužití ze strany sovětských občanů. Líčí ale také neformální kontakty domácích obyvatel se sovětskou posádkou, často za účelem nelegálního výměnného obchodu nedostatkového zboží, a vedle toho oficiální projevy československo-sovětské „družby“. Trvalým průvodním rysem sovětské přítomnosti byly stížnosti místních obyvatel na rozmanité problémy, které byly na příslušných místech řešeny většinou jen formálně nebo vůbec, a marná snaha o zjednání nápravy.
EN
The study attempts to capture, in a comprehensive manner, various aspects associated with the presence of the Soviet military garrison in the Central Bohemian municipality of Milovice between 1968 and 1991. In doing so, it relies, to a considerable extent, on local, archival, and other sources. The author fi rst briefl y introduces the history of Milovice. Since the beginning of the 20th century, the town and its surroundings were substantially infl uenced by a unique military training facility in the quarter of Mladá, which was fi rst used by the Austro-Hungarian and then successively by the Czechoslovak, German, again Czechoslovak, and fi nally Soviet armies. Milovice therefore constitute a unique environment which is presently undergoing a transformation from an area burdened with decrepit military buildings and environmental contamination into a dynamically developing small town. A particularly interesting chapter in its history started after August 21, 1968, when the Soviet intervention army took over the local military training area and established not only a numerous garrison, but also the Headquarters of the Central Group of Forces there. Milovice thus became not just an exclusive and strictly guarded zone, but also a political symbol of the Soviet military presence in Czechoslovakia. The author focuses mainly on the evolution of relations between local inhabitants and members of the Soviet garrison (which included not only soldiers, but also families of offi cers and civilian workers), as well as on changes of the local environment and everyday life and consequences of the Soviet presence during the period mentioned above. He follows protests of locals against the Soviet invasion, their resentful reactions to the establishment of the Soviet garrison, and then the progress of the so-called normalization in the region of Milovice and in the district of Nymburk, characterized by changes of attitudes of local political bodies, party vetting, establishment of contacts with the Soviet Army, and manifestation visits of state and party offi cials. He describes in detail the problematic security situation in Milovice, with a lot of minor criminal offences and stricter police checks, serious environmental damage, in particular water and soil contamination by oil hydrocarbons, problems of local people with the supply of drinking water, food, and hard goods (but also popular shopping sprees of locals in better-than-average stocked Soviet shops), traffi c diffi culties, devastation of residential and public buildings and areas often caused by disrespect of regulations and rules of coexistence on the part of Soviet citizens. However, he also describes informal contacts of locals with the Soviet garrison, frequently for the purpose of illegal barter trade in goods in short supply, taking place in parallel to offi cial manifestations of the Czechoslovak-Soviet “friendship”. Complaints of local people about a variety of problems were a permanent phenomenon accompanying the Soviet presence; however, the powers-that-be dealt with them only formally, or not at all, and all efforts to seek remedy were useless.

Keywords

CS
EN

Discipline

Year

Volume

25

Issue

3-4

Pages

433-487

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6dd68f7e-d698-47b1-9092-3d4035cdd0c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.