Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | 5 | 503-512

Article title

Impulzivita ako prediktor rizikového správania adolescentov

Content

Title variants

EN
Impulsivity predicting adolescent risk behaviour

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Ciele. Hlavným cieľom práce bolo identifikovať mieru impulzívnych vplyvov na formy rizikového správania adolescentov. Vzorka. Reprezentatívna výskumná vzorka pozostávala z 4098 študentov z Českej republiky na osemročných, šesťročných a štvorročných gymnáziách. Základný súbor predstavuje 348 678 adolescentov, z toho 86 796 navštevuje štvorročné, šesťročné a osemročné gymnáziá. Vyýskumný súbor tvoril približne 5 % zo základného súboru. Hypotézy. Na základe predchádzajúcich zistení sa predpokladá kauzálna súvislosť medzi impulzívnosťou a zneužívaním psychoaktívnych látok, šikanovaním a delikvenciou. Štatistická analýza. Na zisťovanie vplyvu impulzivity (SIDŠ) na premenné dotazníka VRCHA bola použitá lineárna regresná analýza (Enter). Výsledky. Impulzivita sa prejavuje ako významný prediktor šikanovania (R2 = 0,059), abúzu (R2 = 0,089) a delikvencie (R2 = 0,137) u adolescentov. Limity št)die. Štúdia operuje výlučne s jednou premennou ako prediktorom rizikového správania. Pre komplexnejšie skúmanie je potrebné do modelu zahrnúť ďalšie významné prediktory.
EN
Objectives. The main aim of the study was to identify impact of impulsivity on adolescent risk behaviors. Sample and setting. Representative research sample consisted of 4,098 high school students of the Czech Republic. The basic set represents 348,678 adolescents, of which approximately 86,796 attend four-year, six-year and eight-year high schools. The research sample consists of approximately 5% of the basic set. Hypothesis. Based on previous findings, research hypothesis predicted impact of impulsivity on abuse of psychoactive substances, bullying and delinquency. Statistical analysis. Linear regression analysis (Enter) was used to determine impact of impulsivity (SIDS) on VRCHA questionnaire variables. Results. Impulsivity is a significant predictor of bullying (R2=0,059), abuse (R2=0,089), and delinquency (r2=0,137) among adolescents. Study limitation. The study operates exclusively with one variable as a predictor of risk behavior. For more complex investigations, other significant predictors need to be iduced into the model.

Year

Volume

62

Issue

5

Pages

503-512

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6e8d3509-8d9e-4bb0-8cca-a1a2a91938bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.