Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 67 | 1-2 | 73-80

Article title

A painting by Ulisse Ciocchi from the archbishops’ collection in Kroměříž

Content

Title variants

CS
Obraz Ulisse Ciocchiho z arcibiskupské sbírky v Kroměříži

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The painting of Christ as the Good Shepherd among Angels from the chateau in Kroměříž was purchased in 1901 from an antiques dealer in Rome, Othmar Schmidt, by the Olomouc Archbishop Theodor Kohn, who was trying to enlarge the painting collection of the Olomouc Archbishops with new acquisitions. The painting soon lost its original attribution to Parmigianino, under whose name it was purchased in Rome, and until now it has been listed as the work of a Venetian-Dutch painter. In this article we have a new attribution of the painting to the Tuscan artist Ulisse Ciocchi (circa 1570–1631), a pupil and colleague of Bernardino Poccetti (1548–1612). The wooden panel is painted on both sides. The front depicts the Resurrected Christ as the Good Shepherd, surrounded on each side by a trio of beautifully clothed Angels playing various musical instruments. Within the framework of Ciocchi’s work we can find a parallel on the iconographic side to this quite uniquely formed theme, situated in a landscape that is northern in tone. The same scene, although treated differently, was created by the painter using the mural technique in the years 1613–1614 in the former Dominican Convent of San Jacopo di Ripoli in Florence. At the request of six Sisters of the Order he painted in 1614 a picture for the main altar of Saint James Baptising Josiah shortly before his Execution. The six lilies along the lower edge are a reference to the six nuns who financed the painting on the occasion of their consecration. In the case of the Kroměříž painting the question arises of whether the painting does not contain some analogous hidden symbolism. The six women who had decided to dedicate their lives to Christ would, under his pastoral guidance, just like the Angels, emanate beautiful music, i.e. spread the faith, just as pure lilies give out a beautiful scent. Christ would then, figuratively speaking, accompany the novices through their spiritual life as the Good Shepherd. On the reverse side of the panel Ulisse Ciocchi depicted the family coat of arms of a so-far unidentified member of the Birago family. With regard to the dimensions of the panel and the fact that the scenes on the front and back are depicted in reverse, it may be assumed that the painting formed the lid of some keyboard instrument or possibly of some kind of chest.
CS
Obraz Krista jako Dobrého pastýře mezi anděly ze zámku v Kroměříži zakoupil v roce 1901 u římského antikváře Othmara Schmidta olomoucký arcibiskup Theodor Kohn, který se novými akvizicemi snažil rozšířit obrazovou sbírku olomouckých arcibiskupů. O své původní připsání Parmigianinovi, pod jehož jménem byl v Římě zakoupen, obraz brzy přišel a dosud byl veden jako dílo benátsko-nizozemského malíře. V tomto článku obraz nově připisujeme toskánskému malíři Ulissi Ciocchimu (asi léta 1570–1631), žáku a spolupracovníkovi Bernardina Poccettiho (1548–1612). Dřevěná deska je pomalována z obou stran. Přední strana znázorňuje Zmrtvýchvstalého Krista jako Dobrého pastýře, obklopeného ze stran vždy trojicí krásně oděných andělů hrajících na rozličné hudební nástroje. K tomuto po ikonografické stránce zcela ojediněle ztvárněnému námětu, situovanému do seversky laděné krajiny, nalezneme v rámci Ciocchiho díla paralelu. Tutéž scénu, jakkoli odlišně, malíř vytvořil v technice nástěnné malby v letech 1613–1614 v bývalém dominikánském klášteře San Jacopo di Ripoli ve Florencii. Na objednávku šesti řádových sester namaloval v roce 1614 hlavní oltářní obraz Svatý Jakub křtí před popravou Josiáše. Šestice lilií při spodním okraji odkazuje na šest řádových sester, jež obraz financovaly při příležitosti svého svěcení. V případě kroměřížského obrazu se nabízí otázka, zda malba neobsahuje nějakou analogickou skrytou symboliku. Šest žen, které se rozhodly spojit svůj život s Kristem, by pod jeho pastýřským vedením, stejně jako andělé, vyluzovalo krásnou hudbu, tj. šířilo víru, podobně jako čisté lilie ze sebe vydávají krásnou vůni. Kristus by tedy obrazně řečeno doprovázel jako dobrý pastýř novicky jejich duchovním životem. Na zadní straně desky Ulisse Ciocchi vyobrazil rodový znak zatím blíže neurčeného člena rodu Birago. Vzhledem k rozměrům desky a skutečnosti, že výjevy na přední a zadní straně jsou znázorněny převráceně, lze předpokládat, že obraz tvořil horní víko nějakého klávesového nástroje, případně nějaké truhlice.

Journal

Year

Volume

67

Issue

1-2

Pages

73-80

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6ecf1ec6-bed7-42af-a88f-18b121187484
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.