PL EN


2016 | 6 | 3 | 1-32
Article title

Právní aspekty léčitelství v mezinárodní a evropské perspektivě

Content
Title variants
EN
Legal Aspects of Natural Healing in International and European Perspective
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Léčitelství představují nejrůznější zdravotnické zákroky od hraniční medicíny (balneologie, psychosomatická medicína, psychoterapie), přes klasickou alternativní medicínu (homeopatie) a etnickou medicínu (tradiční čínská medicína, ajurvéda) až ke zjevnému šarlatánství. Léčitelství je sporné. Již terminologie se odlišuje, zastánci a přívrženci upřednostňují nazývat tyto praktiky jako komplementární a alternativní medicínu, zatímco skeptici odmítají v této souvislosti mluvit o medicíně kvůli neúčinnosti a škodlivosti léčitelských praktik. Někteří pacienti, kterým nepomohla medicína, zoufale hledají léčbu pro svá onemocnění. Další léčitelství upřednostňují kvůli nedostatkům medicíny. Tento text zkoumá přístupy českého práva k řadě aspektů tohoto jevu: provádění léčitelství laiky a lékaři, obchod léčitelských výrobků, propagace léčitelství a postihování nebezpečných praktik. Česká společnost se ve svých postojích vůči léčitelství rozchází. Politici se tak vyhýbají jeho regulaci. Zákony, administrativní praxe a judikatura přistupují vůči léčitelství rozmanitě, právní úprava pak není zřetelná. Profesní komunita se potýká se sklonem lékařů praktikovat léčitelství. Jednotlivé země léčitelství upravují směsí tolerance, restrikce a akceptace, což odráží odlišné postoje jejich obyvatel a politiků. Evropská a světová politická integrace zvyšuje toleranci a akceptaci. Mezinárodně uvolněný obchod zbožím a službami včetně neomezované mobility pacientů snižuje účinnost omezení. Tento text tak navrhuje částečné uznání tohoto jevu pomocí svébytného právního rámce licencování a kontroly. Léčitelství nejde bez závažných vedlejších účinků vykořenit v pluralitní společnosti, ve které se respektují osobní svobody. Postihování léčitelství je tak žádoucí jenom v nejvážnějších případech újmy a zneužití. Stát by nicméně zároveň měl upřednostňovat medicínu založenou na vědeckých poznatcích, protože většina léčitelských praktik postrádá doklady své účinnosti.
EN
Numerous medicinal practices from borderline medicine (balneology, psychosomatic medicine, psychotherapy) through classic alternative medicine (homeopathy) and ethnic medicine (traditional Chinese medicine, Ayurveda) to manifest quackery are counted to natural healing. This phenomenon is controversial. Divergent terminology reveals it, if supporters and sympathisers prefer to label these practices as complementary and alternative medicine, while sceptics reject the substantive highlighting inefficacy and dangerousness. Some patients left unassisted with medicine desperately seek treatment for their diseases. Other ones prefer it because shortcomings of medicine. The paper analyses rules of Czech law towards various aspects of natural healing: practicing by laymen and physicians, trade in related products, propagation, and sanctioning of dangerous practices. Czech society has divergent attitudes towards natural healing. Politicians thus avoid address it. Inconsistencies can be identified in laws and in practice of administrative authorities and in case-law of courts. Professional community tackles with resort of many physicians to practices of natural healing. Generally, countries mix tolerance, restriction and acceptance, while reflecting different attitudes of their population and politicians towards natural healing. European and global political integration increases tolerance and acceptation. Liberalized international trade in goods and services including unhindered patient mobility reduces effectiveness of restrictions. The paper thus suggests partial recognition with specific legal framework for licencing and control. Natural healing cannot be eradicated without serious side effects in plural society in which individual freedoms are respected. Restrictions are feasible only in serious cases of damages and misuse. Nevertheless, evidence-based medicine shall also be adequately preferred by the government due to lack of evidence for efficacy of most healing practices.
Contributors
  • ---
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.6f74de42-800b-4ae2-898d-096119092d56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.