Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 66 | 6 | 519-525

Article title

Gombrich mnoha tváří

Content

Title variants

EN
Gombrich of many faces

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Poslední příspěvek z cyklu Ohlédnutí se věnuje jedné z vůbec nejvlivnějších uměleckohistorických knih druhé poloviny 20. století. Umění a iluze Ernsta H. Gombricha vyšla v českém překladu v polovině osmdesátých let a byla v časopise Umění recenzovaná třikrát (1966, 1969 a 1986). Příspěvek rekapituluje tyto recenze i další teoretické studie, které se knize přímo věnovaly. Zkoumá také otázku celkového vlivu Gombrichovy teorie dějin umění v českém uměleckohistorickém prostředí a ukazuje, že Gombrich zde byl paradoxně čten nikoli v konfrontaci s vlivnými teoriemi Hanse Seldmayra, nýbrž hybridně jejich prostřednictvím. Zabývá se rovněž politickými okolnostmi, které měly vliv na recepci Gombrichova myšlení u nás, a to zejména v souvislosti s jeho těsným vztahem k idejím Karla Poppera (jež byly explicitně cenzurovány režimem diktatury komunistické strany).
EN
The last contribution from the cycle Looking Back is devoted to one of the most influential art-historical books of the second half of the 20th century. Art and Illusion by Ernst H. Gombrich was published in Czech translation in the middle of the eighties and was reviewed three times in the periodical Umění/Art (1966, 1969 and 1986). This contribution recapitulates these reviews and other theoretical studies directly devoted to this book. It also investigates the question of the overall influence of Gombrich’s theory of art history in the Czech art-historical environment and shows that Gombrich was read here paradoxically not in confrontation with the influential theories of Hans Seldmayr, but in hybrid fashion through them. It also deals with the political circumstances that influenced the reception of Gombrich’s thinking in our country, especially in connection with his close relationship to the ideas of Karl Popper (which were explicitly censored by the regime of the communist party dictatorship).

Keywords

EN
art   Gombrich  

Journal

Year

Volume

66

Issue

6

Pages

519-525

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.6fdc3480-5f5d-4a6f-9cc5-5d13acdf0637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.