PL EN


2018 | 157 | 1 | 14-30
Article title

Odkladacia podmienka (condicio suspensiva) a počiatočná lehota (dies a quo) v závete podľa občanského zákoníka č. 89/2012 Sb.

Content
Title variants
EN
Condicio suspensiva and dies a quo in testament according to the Civil Code No. 89/2012 Coll
Languages of publication
SK
Abstracts
EN
Determining the suspensive condition, the testator makes the right that is to be created dependent on an uncertain event, determining the dies a quo on an event, certain to occur. The paper deals with the question whether a suspensive condition and a dies a quo, because of uncertainty of the creation of the right in the first case and certainty of its creation in the second, according to the Civil Code No. 89/2012 Coll. have a different effect on the restricted right. The authoress comes to the conclusion that a conditional right is dependent on the occurrence of the determined event in terms of its existence, the time-limited right only in its enforcement.
SK
Podmienkou robí poručiteľ vznik práva závislým od neistej udalosti, doloženie času naopak spočíva v určení udalosti, ktorá nastať musí. Príspevok sa zaoberá otázkou, či sa neistota vzniku obmedzeného práva v prvom prípade a istota jeho vzniku v prípade druhom, v Občianskom zákonníku č. 89/2012 Sb. prejavuje aj v odlišnom pôsobení na obmedzené právo. Autorka dospieva k záveru, že podmienené právo je od nastúpenia určenej udalosti závislé čo do svojej existencie, termínované právo iba čo do svojej žalovateľnosti.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.701238df-bed7-4b12-873e-b37be09e9cfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.