PL EN


2018 | 157 | 1 | 14-30
Article title

Odkladacia podmienka (condicio suspensiva) a počiatočná lehota (dies a quo) v závete podľa občanského zákoníka č. 89/2012 Sb.

Content
Title variants
EN
Condicio suspensiva and dies a quo in testament according to the Civil Code No. 89/2012 Coll
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Podmienkou robí poručiteľ vznik práva závislým od neistej udalosti, doloženie času naopak spočíva v určení udalosti, ktorá nastať musí. Príspevok sa zaoberá otázkou, či sa neistota vzniku obmedzeného práva v prvom prípade a istota jeho vzniku v prípade druhom, v Občianskom zákonníku č. 89/2012 Sb. prejavuje aj v odlišnom pôsobení na obmedzené právo. Autorka dospieva k záveru, že podmienené právo je od nastúpenia určenej udalosti závislé čo do svojej existencie, termínované právo iba čo do svojej žalovateľnosti.
EN
Determining the suspensive condition, the testator makes the right that is to be created dependent on an uncertain event, determining the dies a quo on an event, certain to occur. The paper deals with the question whether a suspensive condition and a dies a quo, because of uncertainty of the creation of the right in the first case and certainty of its creation in the second, according to the Civil Code No. 89/2012 Coll. have a different effect on the restricted right. The authoress comes to the conclusion that a conditional right is dependent on the occurrence of the determined event in terms of its existence, the time-limited right only in its enforcement.
Contributors
  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.701238df-bed7-4b12-873e-b37be09e9cfb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.