Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 62 | Supplement_1 | 56-79

Article title

Dotazník prožívání blízkých vztahů (ECR-R) a sociodemografické rozdiely vo vzťahovej úzkostnosti a výhybavosti

Content

Title variants

EN
The Experiences of Close Relation - ships-Revised (ECR-R) and sociode - mographic dif ferences in attachment anxiety and avoidance

Languages of publication

SK

Abstracts

SK
Problém. Štýl vzťahového prežívania a správania osvojeného v detstve a prejavujúceho sa v dospelosti vykazuje súvislosti s psychickým a fyzickým zdravím. Pre detegovanie vzťahového štýlu bol zvolený dotazník Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R). Cieľom štúdie bolo posúdiť psychometrické vlastnosti prepracovanej plnej verzie dotazníka Prožívání blízkých vztahů (ECR-R) s upraveným znením otázok a porovnať jeho vlastnosti so skrátenou verziou ECR-R-16. Ďalším cieľom bolo posúdiť sociodemografické rozdiely vo vzťahovej úzkostnosti a vyhýbavosti v rôznych skupinách obyvateľstva. Metódy. V rámci výskumnej štúdie boli v reprezentatívnej vzorke obyvateľstva ČR (N = 1800, vek 46,4, SD 17,4, 48,7 % mužov) zozbierané údaje dotazníka ECR-R. Výsledky. Výsledky exploračnej faktorovej analýzy ukázali oproti plnej verzii väčšiu vhodnosť skrátenej verzie ECR-R-16, ktorá má jasné dvojfaktorové riešenie a výbornú reliabilitu škály úzkostnosti (α = 0,91 ) aj škály vyhýbavosti (α = 0,91). Konfirmačná faktorová analýza ukázala lepšiu zhodu s dátami po vylúčení dvoch položiek s najnižšími h2 komunalitami (výsledkom je verzia ECR-R-14), avšak pre zachovanie vzťahových tém odporúčame používať verziu ECR-R-16 s preformulovaným znením jednej z otázok. Bola potvrdená konvergentná validita ECR-R-16 so Vztahovým dotazníkom (Relationships questionnaire - RQ). Sú popísané zistené demografické rozdiely v rôznych skupinách obyvateľstva. Zhrnutie. Dotazníky ECR-R a ECR-R-16 sa javia ako vhodné pre výskum problematiky vzťahovej väzby v dospelosti a pre klinickú prax. Limity. Pri porovnávaní s inými štúdiami je potrebné vziať do úvahy, že bola použitá metodika rozhovoru "face to face" a aj u mladistvých (vek od 15 do 19 rokov, N = 97) bol použitý variant ECR-R pre dospelých.
EN
Objectives. Attachment experience and behaviours adopted during childhood and their manifestation in adulthood are related to mental and physical health. The Experiences in Close Relationships-Revised (ECR-R) questionnaire was used to detect attachment style. The aim of the study was to explore the psychometric properties of the reworked Czech translation of the ECR-R (Prožívání blízkých vztahů) with reformulated problematic items and to compare it with the shortened version, the ECR-R-16. The other aim was to assess the sociodemographic differences in attachment anxiety and avoidance in different population groups. Sample and settings. A cross-sectional study on a representative sample of the adult population of the Czech Republic (N=1800, age 46.4, SD 17.4, 48.7% of men) collected data on the ECRR questionnaire. Results. The results of exploratory factor analysis showed that the short version ECR-R-16 is more appropriate and has a clear two-factor solution with great reliability at the scale of attachment anxiety (α=.91) and attachment avoidance (α=.91). Confirmatory analysis showed a better fit with the data after excluding the two items with the lowest h2 communalities (ECR-R-14). The convergent validity of the ECR-R-16 with the Relationships questionnaire was confirmed. The demographic differences in various groups are described. Summary. The ECR-R and the ECR-R-16 questionnaires are appropriate for the research of the attachment in adults and for the clinical purposes. Limitations. When comparing with other studies, it is necessary to take into account that the “face to face” method was used. Even in adolescents (age 15 to 19, N=97) the adult ECR-R variant was used.

Year

Volume

62

Issue

Pages

56-79

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
author
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.70324439-0d42-4201-a931-2bf7b083de06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.