Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 3 | 2 | 49-58

Article title

Strukturální přístup k sociálním reprezentacím

Content

Title variants

EN
Structural approach to social representations

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek „Strukturální přístup k sociálním reprezentacím“ vznikl jako reakce na článek „Teorie sociálních reprezentací“ uveřejněný v minulém vydání E-psychologie (Novák, 2009). Na základě poznatků získaných na přednáškách a workshopech v rámci programu „EuroPhd on Social Representation and Communication“ v Římě (http://www.europhd.eu) a relevantní literatury předkládám v mnohém odlišný pohled na fenomén sociálních reprezentací. Zároveň navazuji na zmínku o strukturálním přístupu k sociálním reprezentacím, která v minulém příspěvku nebyla dále rozpracována. Serge Moscovici, který podle Billiga (1988) představuje Marxe i Lenina revolučního hnutí sociálních reprezentací, tvrdí, že obsah termínu sociální reprezentace je ve své podstatě polysémický (Moscovici, 2000). Svým výrokem však neodkazuje k faktu, že lze termín sociální reprezentace užívat libovolně a často v rozporu se základními východisky jeho teorie. V rámci svého příspěvku aspiruji na charakteristiku sociálních reprezentací ve shodě s autory, kteří původní Moscoviciho koncepce rozvíjejí.
EN
„Structural approach to social representations“ reacts to the article published in previous issue of E-psychologie „Theory of social representations“ (Novák, 2009). Based on knowledge acquired during lectures and workshops of „EuroPhd on Social Representation and Communication“ in Rome (http://www.europhd.eu) and relevant literature the author provides a different perspective on the phenomenon of social representations. Furthermore, the structural approach, which was mentioned and not further developed in the previous article, is characterized. Serge Moscovici, according to Billig (1988) both the Marx and the Lenin of the revolutionary movement of social representations, claims, that the content of social representation is polysemic in its nature (Moscovici, 2000). However, this statement doesn´t refer to the fact that the concept of social representations can be used arbitrarily and often in contradiction with the fundamental principles of his theory. In the present article, the author aims at a characteristic of social representations along with scientists who develop the original social representation theory.

Year

Volume

3

Issue

2

Pages

49-58

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • ---

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.7037c39c-527b-424b-829d-0b2816cf8395
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.