PL EN


2003 | 15 | 63-79
Article title

Pojęcie stereotypu w badaniach francuskich. Przegląd najnowszych tendencji

Content
Title variants
EN
THE NOTION OF STEREOTYPE IN FRENCH LINGUISTICS. A SURVEY OF RECENT CONCEPTIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka studium przedstawia, w jaki sposób pojęcie stereotypu funkcjonuje w nowszych pracach francuskich, głównie językoznawczych, ale też w dziedzinach pokrewnych, gdyż studia dotyczące stereotypu często mają charakter interdyscyplinarny. Lektura francuskojęzycznych książek i rozpraw wskazuje, że dla autorów z tego kręgu językowego głównymi cechami stereotypu są: powtarzalność, odtwarzalność utrwalonych składników, charakter społeczny, uproszczenie i schematyczność. Cechy te eksploatowane są na różny sposób w różnych nurtach językoznawstwa, które pojęciem stereotypu posługują się jako narzędziem analizy czy opisu. Część autorów omawianych prac ujmuje stereotyp w sposób wąski i odnosi do sposobów jego funkcjonowania w języku (składnik znaczenia wyrażeń, czynnik współbudujący relacje wewnątrztekstowe), inni rozumieją go szeroko, w sposób zbliżony do Lippmannowskiego (socjologicznego) ujęcia stereotypu jako czynnika zapewniającego możliwość komunikacji wewnątrz określonej grupy społecznej (widoczne to jest np. w dydaktyce języka francuskiego jako obcego). Choć termin stéréotype nie ma jednego jasno i wyraźnie zdefiniowanego znaczenia, to właśnie jego „nieostrość” sprawia, że jest on używany często i służy do mówienia o różnych zjawiskach natury semantycznej, gramatycznej i pragmatycznej.
EN
The article attempts to show how the notion of stereotype is used in recent French publications, mostly linguistic but also from related fields (research on stereotypes is often interdisciplinary in nature). For French authors, the main characteristics of stereotypes are: recurrence, reconstitution of stable features, social character, simplistic nature and schematicity. For analytical or descriptive purposes, the characteristics are used differently in different linguistic trends, which results in various interpretations of what stereotypes are and how they function. Some authors understand stereotypes in a narrow way and restrict their descriptions to the way the latter function in language (as components of the meaning of linguistic expressions or factors contributing to intratextual relationships); others adopt a broader perspective, closer to Lippmann's (social) understanding of stereotypes as factors facilitating communication within a given social group (this approach is characteristic of the methodology of teaching French as a foreign language). The notion of stereotype does not have one clearly and precisely defined meaning; due to its vague boundaries it is used frequently and resorted to in the analyses of various semantic, grammatical and pragmatic phenomena.
Year
Volume
15
Pages
63-79
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • E. Skibinska, no address given, contact the journal editor
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
06PLAAAA01112538
YADDA identifier
bwmeta1.element.704c0d0e-e20a-3c4c-aabd-53d6a624106f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.