Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 68 | 2 | 139-153

Article title

Lidové mínění, glasnosť a soutěž na dostavbu pražské Staroměstské radnice

Authors

Content

Title variants

EN
Public opinion, glasnost and the competition for the reconstruction of the Old Town Hall in Prague

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Přestože soutěž na dostavbu pražské Staroměstské radnice z roku 1987 nepřinesla průlomové architektonické vize, vyvolala vypjatou veřejnou debatu. Článek rozebírá politické kontexty této debaty a zkoumá proměny vztahu mezi architekty a laiky na sklonku reálně socialistického Československa. Debata o Staroměstské radnici probíhala v době, kdy do Prahy začaly pronikat prvky sovětské glasnosti. Glasnosť přinesla impuls k politizaci československé společnosti, umožnila laikům poměrně otevřenou kritiku tam, kde nehrozilo zpochybnění samotných základů režimu, a zároveň narušila dosavadní rovnováhu mezi architekty-experty a „statisticky zprůměrovanými“ uživateli staveb. Uživatelé staveb, které si architekti zvykli vnímat jako „tichého“ spojence při vyjednávání se stavebním sektorem zodpovědným za panelovou výstavbu, zaujali u příležitosti staroměstské soutěže pozici nelítostného soudce nad soudobou architekturou. Zatímco v úrovni diagnózy neutěšeného stavu obytného či městského prostředí se experti a laici v mnohém shodovali, jejich představy o novostavbách v historicky cenných lokalitách se zásadně rozcházely. Široká veřejnost vesměs preferovala ty soutěžní propozice, které vsadily na historizující tvarosloví a rekonstrukční tvůrčí přístup, a rázně zavrhla návrhy socmodernistické a postmodernistické. Rozjitřená debata o dostavbě radnice nenahrávala hlubšímu promyšlení mechanismů architektonické participace, což kauzu odlišuje od paralelně probíhajících pokusů o záchranu pražského Žižkova. Právě za nezdarem soudobé architektury lze ve staroměstském klání spatřovat jeden z důvodů, proč bylo téma demokratické architektonické participace po sametové revoluci dlouho na okraji odborného zájmu.
EN
Parts of the Old Town Hall were entirely destroyed in the Prague Uprising in 1945 and were never replaced. In 1987 a competition for a replacement on the site brought nothing in the way of pioneering architectural vision, but triggered a heated public debate. This article analyses the political contexts of the debate and explores the changes in the relationship between architects and the lay public in the last years of “real socialist” Czechoslovakia. The debate on the Old Town Hall took place at a time when elements of Soviet “Glasnost” were starting to spread to Prague. Glasnost brought a stimulus to the politicisation of Czechoslovak society, enabling members of the public to express relatively open criticism in areas where there was no threat to the foundations of the regime, and it also upset the existing balance between the architectsexperts and the “statistically averaged out” users of their buildings. When the Old Town competition was announced, the users of buildings, whom the architects had got used to seeing as “silent” allies in negotiation with a construction sector responsible for prefab “panel” housing estates, took up a position of entrenched hostility to contemporary architecture. While at the level of diagnosis of the dismal state of the residential or urban environment the experts and the public were in many respects in agreement, their ideas on new buildings in historically valuable localities were essentially at odds. The general public mostly preferred the competition entries that used a historicising morphology and a creative but restorative approach, and vigorously rejected soc-modernist and post-modernist proposals. The bitter debate about the re-building of the Town Hall was not conducive to deeper thinking on the mechanisms of architectural participation, and in this sense the affair differed from the concurrent attempts to save Prague’s old suburb of Žižkov. Indeed, the Old Town dispute and the public attacks on contemporary architecture that it involved were one reason why after the Velvet Revolution, professionals for a long time tended to avoid the subject of democratic architectural participation.

Keywords

Journal

Year

Volume

68

Issue

2

Pages

139-153

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

author
  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.705624bd-e3dc-4d18-97a9-798066ca04ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.