Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | 65 | 4 | 369-388

Article title

Psychosociální faktory na straně lékaře ovlivňující proces péče a rozhodování v závěru života pacientů

Content

Title variants

EN
Physician-related psychosocial factors influencing the end of life care and decission-making process

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
V současné době je péče o pacienty v závěru života oblastí, která budí zájem psychologic-kých oborů, jako jsou lékařská psychologie a thanatologie. V procesech týkajících se péče o umírající pacienty totiž hrají roli kromě me-dicínských faktorů také psychosociální aspekty, jimž je potřeba lépe porozumět a zohlednit je v praxi. Cílem této přehledové studie bylo na základě relevantní literatury zmapovat psycho-sociální faktory na straně lékaře, které vstupují do procesu péče a rozhodování v závěru živo-ta pacientů. Literární rešerše byla provedena v rámci online databází MEDLINE/Pubmed, Scopus a ProQuest Health and Medical Collec-tion. S ohledem na zvolená výběrová kritéria se autoři rozhodli použít celkem dvacet osm stu-dií v angličtině. Na jejich základě identifikova-li následující psychosociální faktory na straně lékaře, které do zmíněných procesů vstupují: pohlaví, věk, profesní zkušenosti a délka praxe, spiritualita, postoje a přesvědčení, specializace, vzdělání a zkušenosti v oblasti péče v závěru ži-vota pacientů, sociokulturní a pracovní prostře-dí. Dále autoři shrnuli terminologii výchozích konceptů jednotlivých studií a upozornili na její nejednotnost. Výzkumná pozornost v této oblas-ti a aplikace poznatků v praxi by mohly vést ke zohlednění psychosociálních faktorů ovlivňují-cích rozhodování a péči v závěru života a k vyš-ší kvalitě života jak pacientů, tak jejich příbuz-ných i zdravotnického personálu. Může být také cenným obohacením poznatkové základny pro výuku pregraduálních studentů psychologie, účastníků kvalifikačních kurzů Psycholog ve zdravotnictví i studentů medicíny.
EN
The end of life care is recently regarded as a highly important research area in psychological disciplines such as medical psychology and thanatology. Psychosocial aspects, in addition to medical factors, also play a role in the care of dying patients and need to be better understood and taken into account in practice. The aim of this review was to explore psychosocial factors that influence the end of life care and decision-making process of physicians based on a literature review. Databases MEDLINE/Pubmed, Scopus a ProQuest Health and Medical Collection were systematically searched for a literature review. Considering selection criteria, the authors employed twenty-eight studies in English. Based on them, they identified the following physician-related psychosocial factors that affect processes: gender, age, professional experience and practice, spirituality, attitudes and beliefs, specialization, education and experience in end of life care, sociocultural and work environment. The authors then summarized the terminology of theoretical concepts used in the chosen studies and pointed out their heterogeneity. Research attention in this area and application of knowledge should lead to consideration of psychosocial factors affecting the end of life care and to improve the quality of life in patients, their family members, and health professionals as well. The findings can also serve as a valuable enrichment of the knowledge base for teaching undergraduate psychology students, participants in qualification course Psychologist in Health Care, and medical students.

Year

Volume

65

Issue

4

Pages

369-388

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic
  • Československá psychologie, redakce, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Politických vězňů 7, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.711f6694-c2c4-40f9-aa38-cbf64ebbc4e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.