PL EN


2018 | 25 | 1-2 | 109-146
Article title

Renesance české ekonomie  : Pražské jaro a Ekonomický ústav ČSAV

Content
Title variants
EN
Renaissance of the Czech economics : the Prague spring and the Institut of economics of the Czechoslovak academy of sciences
Languages of publication
CS
Abstracts
CS
Autoři nabízejí pohled na šedesátá (a částečně i sedmdesátá) léta jako na období směřující k renesanci racionálního ekonomického myšlení v českých zemích a poukazují na určité prvky návaznosti v ekonomických diskusích devadesátých let. Práce je odbornou studií z dějin ekonomického myšlení, částečně má ale i pamětnický ráz. Hlavní pozornost je soustředěna na dvě profilující osobnosti Ekonomického ústavu Československé akademie věd v šedesátých letech, Otu Šika (1919–2004) a Josefa Goldmanna (1912–1984) s jejich výzkumnými týmy. Ze spolupracovníků ředitele ústavu (v roce 1968 místopředsedy vlády) Oty Šika, kteří z oficiálního pověření připravovali tehdejší ekonomické reformy, autoři připomínají příspěvky Karla Kouby, Čestmíra Kožušníka, Bohumila Komendy a Otakara Turka. Josef Goldmann v Ekonomickém ústavu založil v roce 1965 oddělení konjunkturálního výzkumu a ekonomického růstu, ve kterém působila řada mladých ekonomů, včetně autorů předložené studie. Ti podávají rozbor tří směrů jeho výzkumu: teorie střednědobých výkyvů v tempu růstu centrálně plánované ekonomiky, strategie hospodářského růstu a konjunkturálního výzkumu. Přibližují také vliv teoretických modelů socialistického hospodářství Włodzimierze Bruse (1921–2007) na Šikův tým a dalšího polského ekonoma Michała Kaleckého (1899–1970) na Goldmannovo uvažování. V oblasti makroekonomie se studie dále zabývá dobovým teoretickým příspěvkem Václava Klause (o inflaci v centrálně plánované ekonomice) a v mikroekonomii pracemi Lubomíra Mlčocha (zejména jeho příspěvkem k teorii firmy). Dokládá přitom výrazný generační rozměr přerodu ekonomického myšlení v Československu během šedesátých letech. Závěrem autoři formulují odkaz pražského jara 1968 v oblasti ekonomického myšlení. Před padesáti lety se ekonomie v Československu snažila překonat zjednodušenou ideologickou představu centrálně plánované ekonomiky, hlouběji pochopit chování ekonomických subjektů a na tomto základě připravit koncepci ekonomické reformy. Dnes jsme se stále ještě plně nevyrovnali s faktem posunu od principu (ideologie) „trhu bez přívlastků“ a s kritickou analýzou reálného fungování veřejného sektoru v rámci dnešní ekonomiky s vysokým podílem přerozdělování, často mimo tržní principy. Podobně jako tehdy jde tedy o to lépe pochopit „hru“ různých ekonomických subjektů a různých institucí, a odtud i možné dysfunkce celého sociálně-ekonomického systému.
EN
The authors offer a picture of the 1960s (and partly also the 1970s) as a period heading for a renaissance of rational economic thinking in the Czech Lands, pointing at certain links to economic discussions of the 1990s. The work is a specialized study on the history of economic thinking, but its character is partly that of remembrance as well. It focuses on two outstanding representatives of the Institute of Economics of the Czechoslovak Academy of Sciences in the 1960s, Ota Šik (1919–2004) and Josef Goldmann (1912–1984), and their research teams. As to collaborators of the Institute’s director (and Deputy Prime minister in 1968) Ota Šik, who were offi cially tasked with the preparation of economic reforms at that time, the authors mention contributions of Karel Kouba, Čestmír Kožušník, Bohumil Komenda and Otakar Turek. In 1965, Josef Goldmann established a department of prosperity and economic growth research, which was staffed by many young economists, including the authors of the present study. The latter present an analysis of three directions of Goldmann’s research: a theory of medium-term fl uctuations in the growth rate of central planning economic systems; strategy of economic growth; and research of prosperity. They also describe the infl uence of the theoretical models of socialist economic systems of Włodzimierz Brus (1921–2007) on Šik’s team, and that of another Polish economist, Michał Kalecki (1899–1970), on Goldmann’s thinking. As to macroeconomic issues, the study deals with a period theoretical contribution of Václav Klaus (on infl ation in centrally planned economies), while microeconomics is represented by works of Lubomír Mlčoch (in particular his study on the theory of the fi rm). The study also documents a signifi cant generation dimension of the transformation of economic thinking in Czechoslovakia during the 1960s. In the end, the authors formulate a legacy of the Prague Spring in 1968 in the area of economic thinking. Fifty years ago, the Czechoslovak economics tried to overcome the simplifi ed ideological notion of the centrally planned economy, to better understand the behavior of economic entities, and to use the knowledge to draft an economic reform. Today, we have not yet come to terms with the shift from the principle (ideology) of a “market without attributes” and with the critical analysis of the real operation of the public sector within today’s economy, with a high level of redistribution which is often a long way from market principles. Just like in 1968, the gist of the matter is to better understand the “games” played by various economic subjects and institutions, and hence potential dysfunctions of the entire socio-economic system.
Keywords
CS
EN
Discipline
Year
Volume
25
Issue
1-2
Pages
109-146
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
author
  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic
  • Soudobé dějiny, redakce, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 9, 118 40 Praha 1, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.71407bc3-cdbf-406a-bd9a-6858bcf4f68b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.