Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 158 | 1 | 45-66

Article title

Filozofie trestného činu v pojímání brněnské trestněprávní školy

Content

Title variants

EN
Philosophy of crime at the Brno criminal law school

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Stať mapuje přístupy hlavních představitelů trestněprávní teorie působících na Právnické fakultě Masarykovy univerzity od jejího vzniku v roce 1919, zejména v meziválečném období. Trestný čin jakožto kruciální pojem trestního práva hmotného co do jeho širšího, tzn. filozofického pojímání, a užšího, tj. trestněprávního teoretického pojetí a pojmového (definičního) vymezení, prošel různými historickými, recentními či soudobými peripetiemi. Jejich propojení právě s brněnskou právnickou fakultou tak opravňuje k označení těchto přístupů termínem – „brněnská trestněprávní škola“. Těžiště textu je proto především historicky spojeno s takovými jmény jako např. Jaroslav Kallab, Erich Olšar a jiní. Jejich dílu bude věnována pozornost zejména i z toho aspektu, zda a jak inspirovali též následující, popřípadě aktuální vývoj v československé, respektive české trestněprávní teorii, a to nejen na brněnské právnické fakultě.
EN
The article surveys approaches of main representatives of the criminal-law theory, who have worked at the Masaryk University Faculty of Law since its establishment in 1919, i. e. mainly in the inter-war period. Criminal act as a crucial term of substantive criminal law in its broader perspective, i.e. the philosophical approach, and narrower meaning, i. e. the criminal-law theoretical approach, and conceptual (definitional) determination, has undergone various historical, current or contemporary rigmaroles. Their connection with the very Brno Faculty of Law then entitles us to call these approaches – “The Brno Criminal Law School”. The core of the article is then, mainly from the historical perspective, connected with names, such as Jaroslav Kallab, Erich Olšar and others. Attention will be paid to their work also mainly from the perspective whether and how they inspired the following, or current development in Czechoslovak, or Czech criminal-law theory, and not only at the Brno Faculty of Law.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.721ad361-cc4a-46aa-9546-66ae341e2db1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.