Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | LXIII | 4 | 250-262

Article title

"Úzkost z vlivu" v dějinách umění

Content

Title variants

EN
"Anxiety of Influence" in Art History

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Historici umění často při svých interpretacích pracují s termínem „vliv“ jako s naprosto běžným pojmovým nástrojem, aniž si uvědomují úskalí, jež s sebou jeho užívání při uměleckohistorickém výkladu nese. Kritická analýza vlivu, který se ukazuje jako příliš vágní a terminologicky nepřesně vymezený pojmem, může odhalit jeho zásadní nedostatky. Stačí poukázat na astrologické kořeny tohoto slova. Vliv v astrologii představoval neviditelnou a neuchopitelnou sílu, o níž se dalo hovořit pouze na základě pozorování jejích účinků. Při nedostatečné reflexi může hrozit, že originální astrologický význam a s ním spojené konotace analyzovaného pojmu budou přetrvávat i v prostředí dějin umění. Jeden z nejproblematičtějších bodů vlivologie představuje především jednosměrná kauzalita, kterou termín implikuje. Tento problém se o to výrazněji vyjevuje v porovnání s dalšími koncepty, navazujícími a zároveň ostře se vyhraňujícími vůči vlivu, k nimž patří především intertextualita, jež se zrodila z tendence vymýtit vlivologii v literární komparatistice, a v současnosti se ukazuje jako více než aktuální také v prostředí uměleckohistorické vědy pod označením interpiktorialita, anebo apropriace jako nedílná strategie postmoderního umění. I v českém dějepisu umění lze nalézt snahy, jak se metodologicky zajímavým způsobem vypořádat s vlivem. Od vlivologie plně uplatňované ve formalistně-genetickém dějepisu umění Vojtěcha Birnbauma lze přes kritiku vlivu u Václava Richtera dospět až k teorii napodobivé antiteze Rudolfa Chadraby, jež vznikla z velké části právě jako reakce na příliš mechanické chápání vlivu v metodologii dějin umění, ve stejné době, kdy s takřka totožným konceptem takzvané symbolické apropriace vystoupil historik islámského umění Oleg Grabar.
EN
Art historians often use the term ‘influence’ in their work as a standard conceptual tool without realising the pitfalls that are attached to its applications to art history. A critical analysis of this term, which has proved itself vague and imprecise, points to its essential deficiencies. It is enough to look at the astrological roots of the word: in astrology influence referred to an invisible force impossible to seize hold of that could be spoken about solely on the basis of observing its effects. By failing to take proper note of this there is a risk that the original astrological meaning and connotations of the word will be preserved even in the sphere of art history. One of the most problematic aspects of ‘influenceology’ is the unidirectional causality the term implies. This problem becomes even more apparent when the term is compared to other concepts tying in with but sharply distinguished from that of influence; most notably, the concept of intertextuality, which was born from an effort to rid comparative literature of influenceology and is currently proving itself highly relevant in the field of art history in relation to interpictorialism and to the strategy of appropriation that is so essential to post-modernist art. Czech art history has also made some interesting attempts to come to terms with the concept of ‘influence’. From the unreserved application of influenceology in the formalistic-genetic art history of Vojtěch Birnbaum to Václav Richter’s criticism of influence, and then finally there is Rudolf Chadraba’s concept of mimetic antithesis, which largely emerged as a response to an overly mechanical understanding of influence in the methodology of art history, and appeared at the same time as Oleg Grabar, a historian of Islamic art, came up with the almost identical concept of symbolic appropriation

Keywords

Journal

Year

Volume

Issue

4

Pages

250-262

Physical description

Document type

ARTICLE

Contributors

  • Umění, redakce, Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Husova 4, 110 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.727e2d97-b23d-4c57-bb05-f13664ec1826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.