Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 159 | 3 | 263-281

Article title

Interpretace a soudcovská tvorba práva : recenzní esej na knihu Jana Wintra Metody a zásady interpretace práva

Authors

Content

Title variants

EN
Interpretation and judical law creation : review essay on the Jan Wintr’s book the methods and principles of legal interpretation

Languages of publication

CS

Abstracts

CS
Příspěvek je recenzní esejí na druhé vydání knihy Metody a zásady interpretace práva od Jana Wintra, přičemž témata obsažená v recenzované knize jsou rozvíjena esejistickou formu. Poté, co autor shrne základní parametry současných kontinentálních teorií interpretace práva, hodnotí recenzovanou knihu jako vynikající shrnutí tohoto paradigmatu. Pozastavuje se však nad tendencí Jana Wintra považovat za interpretaci zákona i situace, kdy mezi konkrétními skutkovými okolnostmi a zákonem (respektive duchem zákona) žádný typ sylogismu neexistuje (ba někdy ani existovat nemůže). Navrhuje alternativu, podle níž kde chybí sylogismus mezi duchem zákona a konkrétním případem, je úkolem soudu vytvořit normu pro tento typ případu. V závěru recenzní eseje se autor v krátkosti zamýšlí nad předpoklady pro výkon soudní moci jako druhého a podpůrného článku právní normotvorby.
EN
The paper is a review essay on the second edition of “The Methods and Principles of Legal Interpretation” by Jan Wintr, where the topics contained in the reviewed book are developed in an essay form. After summarizing the basic parameters of contemporary continental theories of legal interpretation, the author evaluates the reviewed book as an excellent summary of this paradigm. However, he pauses over Jan Wintr’s tendency to count as legal interpration also a situation where there is no (or where cannot even exist) a logical relationship between concrete facts and the law (or spirit of the law). It proposes an alternative, which postulates that where the necessary relationship between the spirit of the law and a particular case is lacking, it is for the court to establish a standard for this type of case. At the end of the review essay, the author briefly reflects on the conditions for the exercise of judicial power as an act of legal norm-making.

Contributors

  • Právník, redakce, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., Národní 18, 116 00 Praha 1, Czech Republic

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.72e88f0d-bab7-451e-aa4a-c6ac159b371d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.